Kohanemisprogrammi koolitusel osalemise eelduseks on Eesti elamisloa olemasolu. Uuri rohkem programmi kohta siit.

Töö ja ettevõtlus

Töö ja ettevõtluse moodul on eelkõige suunatud Eestisse töö või ettevõtluse eesmärgiga saabunud välismaalastele, kuid näiteks ka välisüliõpilastele, kes on oma haridusteed Eestis lõpetamas.
Mooduli eesmärgiks on anda ülevaade Eestis töötamise ning ettevõtlusega alustamise või tegelemisega seotud teemadest ning küsimustest.

Mida veel teada saab?

● milline on töökultuur Eestis;
● kust ning kuidas saada karjääri- ja ettevõtlusnõustamist;
● kuidas saada kontakti tööandjate ja ettevõtetega ning palju muud.

Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on aidata kaasa kohanemisele Eesti ühiskonnas. Selle tarbeks käsitletakse töötamise ja ettevõtlusega seotud teemasid.

Sisu

Koolituse käigus käsitletakse kõige olulisemaid teemasid, mida on Eestis edukalt hakkama saamiseks kasulik teada kõigil, kes on tulnud Eestisse tööle, soovivad leida endale sobivat tööd või on huvitatud ettevõtlusega tegelemisest.

Muuhulgas pööratakse tähelepanu järgmistele teemadele:

● Eestis elamise õiguslikud alused
● Kuidas leida endale sobiv töökoht ja kust selleks abi saada
● Euroopa Liidu sisene tööalane liikumine
● Tööõigus, töötaja õigused ja kohustused töösuhtes
● Eesti maksusüsteemi ülesehitus
● Töötuskindlustuse ja ravikindlustuse alused
● Eesti töökultuur
● Pensionisüsteemi ülesehitus
● Täienduskoolituse võimalused
● Ettevõtlusega alustamise võimalused
● Ettevõtjate ja tippspetsialistide ühendused Eestis
● Välismaalastele suunatud töö- ja ettevõtluse alased teenused

Kontakt:

Expat Relocation Estonia
info@settleinestonia.ee

Registreeru

Mida annab töö ja ettevõtluse mooduli läbimine?

● Teadmised Eestis elamise õiguslike aluste ja selle kohta kust leida vajaduse korral lisateavet;
● Ülevaate töötajate vabast liikumisest ning võimalikest tööturuteenustest;
● Teadmised olulisematest tööõiguse aspektidest ning sellest, kust vajaduse korral abi saada ja lisateavet leida;
● Ülevaadet töötajate ja ettevõtjate maksukohustustest;
● Teavet, kuidas toimib töötus- ja ravikindlustus Eestis;
● Teadmise ja tunnetuse, milline on Eesti töökultuur;
● Teadmised, milliseid organisatsioone töö- ja ettevõtlusvaldkonnas leidub;
● Ülevaadet, milliseid töö ja ettevõtluse alaseid teenuseid pakutakse välismaalastele ning kust leida nende kohta lisateavet.

Koolituspäev on üles ehitatud täiskasvanute õppimise iseärasusi silmas pidades. Koolitused on väga praktilise loomuga, millest olulise osa moodustavad harjutused, rühmatööd ja diskussioonid.
Näiteks Eesti töökultuuri teema juures käsitletakse läbi praktilise harjutuse kultuurierinevuste mudelit. Osalejatel on antud harjutuse käigus võimalik hinnata, kui erinev on Eesti töökultuur harjumuspärasest ning milliseid eripärasid peaks eestlastega tööalaselt suheldes arvesse võtma. Koolitusel osalejatel on huvi korral võimalik pärast koolitust osaleda mõne töö või ettevõtlusega seotud organisatsiooni üritusel.

Kokkuvõtvalt annab koolituspäev arvukalt võimalusi õpitud teadmiste koheseks ellurakendamiseks. Kogu koolituse vältel on võimalik olla pidevas diskussioonis nii koolitajate kui osalejatega – seejuures on võimalus teiste välismaalastega oma seniseid kogemusi vahetada ning kuulda, milliste situatsioonidega on nemad kokku puutunud ja kuidas küsimusi lahendanud.

Koolituse ajaline kestvus on 1 päev (8 tundi) ja päevakava näeb üldjuhul välja järgmine:

10:00 – 11:45 Sissejuhatus ja I koolituse osa
11:45 – 12:00 Kohvipaus
12:00 – 13:45  II koolituse osa
13:45 – 14:30 Lõunapaus
14:30 – 16:15 III koolituse osa
16:15 – 16:30 Kohvipaus
16:30 – 18:00 IV koolituse osa ja kokkuvõte

 

Koolituspäev lõppeb kokkuvõttega, mille käigus on osalejatel võimalik esitada kõikvõimalikke esile kerkinuid küsimusi mis tahes teema kohta, mis jäi nende jaoks veel ebaselgeks või mille kohta nad sooviksid rohkem teada saada. Seejärel on igal osalejal võimalik välja tuua, mis olid tema jaoks kõige olulisemad asjad, mille ta sellest koolituspäevast enda jaoks meelde jätab. Osalejad saavad kontaktandmed, kuhu neil on võimalik ka pärast koolitust tekkivate küsimustega pöörduda.
Koolituse läbiviijate poolt pakutakse osalejatele kohvi, teed ja suupisteid. Samuti on võimalik koolituspaiga läheduses võimalik käia ka lõunatamas.

Töö- ja ettevõtlusmooduli kohta saab lisainfot aadressil info@settleinestonia.ee.

Osalejad saavad koolituselt tuleviku tarbeks kaasa vajaliku koolitus- ja õppematerjali, mis sisaldab kõiki koolitusel käsitletavaid teemasid ning annab põhjalikud vastused enamikule küsimustele, mis Eestisse tööle tulnud, tööd otsivatel ja ettevõtlusega tegeleda soovivatel välismaalastel harilikult tekivad.

Inglisekeelne materjal

Venekeelne materjal