Kohanemisprogrammi koolitusel osalemise eelduseks on Eesti elamisloa olemasolu. Uuri rohkem programmi kohta siit.

Rahvusvaheline kaitse

Rahvusvahelise kaitse teemamoodul on mõeldud Eestis rahvusvahelise kaitse saanud isikutele. Mooduli eesmärgiks on anda ülevaade Eesti ühiskonnast, kultuuriruumist ning rahvusvahelise kaitse saaja õigustest ja kohustustest. Koolitusmoodulit viiakse läbi lisaks inglise ja vene keelele ka vastavalt vajadusele prantsuse ja araabia keeles.

Rahvusvahelise kaitse teemamoodul on suunatud Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimestele. Koolituse eesmärgiks on aidata kaasa Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimeste edukale kohanemisele Eesti ühiskonnas. Selleks antakse nii teadmised kui kontaktid riigi ja ühiskonna toimimise, igapäevase elukorralduse, kultuuri- ja töökeskkonnateemade jmt kohta.

NB! Rahvusvahelise kaitse moodulis saavad osaleda ainult Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimesed. Kursus kestab kolm päeva.

Kontakt:

IOM EESTI
E-maili link

Registreeru

Koolituse käigus käsitletakse kõige olulisemaid teemasid, mida on Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimestel tarvis, et oma elu uuesti üles ehitada ning iseseisvalt Eestis hakkama saada.

Koolitusel pööratakse tähelepanu järgmistele teemadele:

 • üldfaktid Eesti riigist;
 • rändeliigiga seotud õigusalane teave, sealhulgas elamisloa andmise ja pikendamise tingimused;
 • sotsiaalhoolekanne – milline on sotsiaalhoolekandesüsteem Eestis ning millist tuge pakub riik ja kohalik omavalitsus;
 • haridus – juurdepääs haridusele ja haridustee jätkamise võimalused;
 • töökultuur ning Eestis töötamine;
 • finantskirjaoskus;
 • elukoht ning ühiselureeglid
 • rahvusvahelise kaitse saanud inimese õigused ja kohustused;
 • tugiteenused Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimestele jne.

Rahvusvahelise kaitse mooduli läbinud inimene:

 • omab üldülevaadet Eesti riigist;
 • teab, millised on tema õigused ja kohustused ning teab, kust vajaduse korral leida lisateavet oma õiguste ja kohustuste kohta;
 • teab, kuidas toimib sotsiaalhoolekandesüsteem Eestis ning kuidas leida vajaduse korral lisainfot;
 • teab, milliseid teenuseid pakub riik ning kohalik omavalitsus;
 • omab ülevaadet, kuidas toimib haridussüsteem ning kust leida haridustee alustamise või jätkamise kohta lisateavet;
 • teab, kuidas oma igapäevaseid rahaasju korraldada;
 • omab ülevaadet eluasemega seotud kohustustest, nõuetest ja õigustest ning teab, millised on tavaliselt korter- või ühiselamureeglid, mida tuleks järgida;
 • teab, millised õigused ja kohustused on rahvusvahelise kaitse saajal Eestis elades, sh väär- ja kuritegusid, mille eest karistatakse, ning kuidas saada abi nende ohvriks sattumise korral;
 • omab ülevaadet, milliseid tugiteenuseid pakutakse Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimestele.

Koolituspäev on üles ehitatud nii täiskasvanute õppimise kui ka rahvusvahelise kaitse saanud inimeste iseärasusi silmas pidades. Koolitus on väga praktilise ja suhtluspõhise loomuga, millest olulise osa moodustavad harjutused, rühmatööd ja diskussioonid. Koolituspäev annab osalejatele rohkelt võimalusi õpitud teadmiste koheseks ellurakendamiseks. Koolituse rõhuasetus on kohanemise toetamisel, osalejatele olulise info jagamisel ning kohanemist toetava tugivõrgustiku tekkimisel.

Kõik osalejad saavad koolituselt tuleviku tarbeks kaasa vajaliku õppe-ja koolitusmaterjali, mis sisaldab kõiki käsitletavaid teemasid ning annab põhjalikud vastused enamikule küsimustele, mis Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimestel tekkida võivad. Samuti sisaldab koolitusmaterjal vajalikke viiteid ning kontakte lisainformatsiooni saamiseks.

Inglisekeelne materjal

Venekeelne materjal

Araabiakeelne materjal

Koolituse ajaline kestvus on 3 päeva (kokku kuni 18 tundi) ning on ära jagatud erinevate teemaplokkide vahel.

Koolituspäev lõppeb kokkuvõttega, mille käigus on osalejatel võimalik esitada kõikvõimalikke esile kerkinud küsimusi mis tahes teema kohta, mis jäi veel ebaselgeks või mille kohta on soov rohkem teada saada. Samuti on igal osalejal võimalik välja tuua, mis olid tema jaoks kõige olulisemad asjad, mille läbitud koolituspäevast enda jaoks meelde jätab. Osalejad saavad kontaktandmed, kuhu neil on võimalik ka pärast koolitust tekkivate küsimustega pöörduda.

Koolituse läbiviijate poolt pakutakse osalejatele kohvi, teed ja suupisteid. Samuti on võimalik koolituspaiga läheduses võimalik käia lõunatamas.

Rahvusvahelise kaitse mooduli kohta saab lisainfot aadressil internationalprotection@settleinestonia.ee