Kes saavad kohanemisprogrammis osaleda?

Kohanemisprogrammis saavad osaleda inimesed, kes on saabunud Eestisse nii õppima, töötama, perekonnaliikmena või muudel põhjustel ning on siin viibinud seaduslikult alla 5 aasta, sealhulgas:

  1. välismaalased, kellele on antud tähtajaline elamisluba Eestis välismaalaste seaduses või välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduses sätestatud alusel;
  2. Euroopa Liidu kodanikud, kes on omandanud tähtajalise elamisõiguse Eestis ning kellele on välja antud isikutunnistus;
  3. Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikmed, kellele on antud tähtajaline elamisõigus Eestis.

Kohanemisprogrammi koolitustel osalemise eelduseks on kohanemisprogrammi suunamine. Kohanemisprogrammi suunab välismaalasi Politsei- ja Piirivalveamet (PPA), väljastades suunamise kohta välismaalasele teavituskirja. Suunamist on võimalik saada kahel viisil:

  1. Automaatselt saavad Politsei- ja Piirivalveametilt suunamise kohanemisprogrammi need välismaalased, kellele on antud elamisluba või elamisõigus või kes on omandanud Eestis elamisõiguse pärast 01.08.2015. Teavitus kohanemisprogrammi suunamise kohta saadetakse välismaalasele e-posti või posti teel või antakse kätte PPA teeninduses (Euroopa Liidu kodanikele).
  2. Neil uussisserändajatel, kellele on antud elamisluba või elamisõigus või kes on omandanud elamisõiguse Eestis enne 01.08.2015, kuid kes on viibinud Eestis seaduslikult vähem kui viis aastat ning ta soovib osaleda kohanemisprogrammis, tuleb esitada PPA-le sooviavaldus kohanemisprogrammi suunamiseks.


Kui sooviavalduse esitaja vastab kohanemisprogrammis osalemise tingimustele (st on Eestis seaduslikult elamisloa või elamisõiguse alusel viibinud vähem kui viis aastat), saadab PPA teavituse kohanemisprogrammi suunamise kohta talle e-posti või posti teel või annab selle kätte PPA teeninduses (Euroopa Liidu kodanikele).

PPA teavitab sooviavalduse esitajat sooviavalduse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest 30 tööpäeva jooksul.

NB! Suunamine kehtib ühekordseks osalemiseks kõikides kohanemisprogrammi koolitusmoodulites ja algtaseme keeleõppes. Ühe koolitusmooduli või algtaseme keeleõppe läbimise järgselt ei ole vaja saada uut suunamist, et osaleda teistes koolitusmoodulites või algtaseme keeleõppes.

Sooviavalduse saate täita või alla laadida siin.

Sooviavaldusi on võimalik esitada:

  • e-posti teel: ppa@politsei.ee
  • posti teel: Politsei- ja Piirivalveamet, Pärnu mnt. 139, Tallinn 15060
  • isiklikult PPA teeninduses


Teeninduste aadressid ning lahtiolekuajad on nähtavad siin.

Viimati muudetud: teisipäev, 16. oktoober 2018, 17:50