Kohanemisprogrammist


Kohanemisprogramm on tegevuskava uussisserändaja Eestis kohanemise toetamiseks, mis sisaldab teemapõhiseid koolitusi ja A1 tasemel eesti keele õpet.

Kohanemisprogrammi sisu, selles osalemise tingimused ning selles osalemisse suunamise kord on kehtestatud siseministri 13. augusti 2014. aasta määruses nr 34 "Kohanemisprogramm".


Eesmärk

Kohanemisprogrammi eesmärk on uussisserändaja rändeprotsessi, kohanemise ja hilisema lõimumise toetamine, tagades neile teadmised riigi ning ühiskonna toimimise, igapäevase eluolu korraldamise, töö, õppimise ja perekonnaga seotud teemadel ning soodustades esmase eesti keele oskuse omandamist.


Rahastus

Kohanemisprogrammi rahastab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) kaudu ning Eesti Vabariigi Siseministeerium.

Kohanemisprogrammi rahvusvahelise kaitse moodulit rahastab Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond (AMIF) ning Eesti Vabariigi Siseministeerium.

Viimati muudetud: teisipäev, 16. oktoober 2018, 17:14