About Welcoming programme

Kohanemisprogramm

Kohanemisprogramm on tegevuskava uussisserändaja Eestis kohanemise toetamiseks, mis sisaldab teemapõhiseid koolitusi ja algtasemel eesti keele õpet.


Kohanemisprogrammi sisu, selles osalemise tingimused ning selles osalemisse suunamise kord on kehtestatud siseministri 13. augusti 2014. aasta määruses nr 34 "Kohanemisprogramm".


Eesmärk
Kohanemisprogrammi eesmärk on uussisserändaja rändeprotsessi, kohanemise ja hilisema lõimumise toetamine, tagades neile teadmised riigi ning ühiskonna toimimise, igapäevase eluolu korraldamise, töö, õppimise ja perekonnaga seotud teemadel ning soodustades esmase eesti keele oskuse omandamist.


Rahastus

Kohanemisprogrammi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist (ESF), Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist (AMIF) ning riigieelarvelistest vahenditest.


Welcoming programme is an action plan supporting the adaptation of newly arrived foreigners. The programme contains one-day thematic trainings and Estonian language training for beginners.


Welcoming programme´s target group, the conditions for participation and the procedure of enrolling persons in the Welcoming programme is established by 13.08.2014 regulation nr 34 “Welcoming programme”.


Aim of the programme

The main goal is to support the migration and subsequent integration of newly arrived immigrants by providing them information:

  • on the functioning of the state and society;

  • daily life, working, studying and family matters, and by facilitating the acquisition of Estonian language skills


Funding

Welcoming programme is funded by the European Social Fund (ESF), the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) and the state budget.


Программа адаптации представляет собой комплекс мероприятий, осуществляемых с целью адаптации новых иммигрантов в Эстонии, которая включает в себя тематические учебные курсы и изучение эстонского языка на начальном уровне.


Содержание программы адаптации, условия участия в ней и порядок направления на участие в ней установлены постановлением министра социальных дел № 34 от 13 августа 2014 г. «Программа адаптации».


Цель


Цель программы адаптации заключается в оказании поддержки новым иммигрантам в процессе миграции, адаптации и последующей интеграции, обеспечивая им знания по темам, связанным с функционированием государства и общества, организацией повседневных условий жизни, работой, учебой и семьей, а также способствуя владению эстонским языком на начальном уровне.


Финансирование

Программа адаптации финансируется из Европейского социального фонда (ESF), Фонда помощи приютам, миграции и интеграции (AMIF) и государственных бюджетных средств.


Last modified: Wednesday, 7 December 2016, 8:37 PM