Kohanemisprogramm

Kohanemine uues elukeskkonnas võib olla nii huvitav kui keeruline väljakutse. Kohanemine on protsess, mille käigus riiki (ümber)asunud inimesed kohanevad uue keskkonna ja vastuvõtva ühiskonnaga. Protsessi iseloomustab teadmiste ja oskuste omandamine nii eluolu, riigi kui ka käitumistavade kohta. Selleks, et aidata Eestisse saabuvatel välismaalastel võimalikult kiirelt ning mugavalt omandada Eestis edukaks hakkamasaamiseks vajalikud esmased teadmised ja oskused – näiteks info elamislubade ja elamisõiguse omandamise ning pikendamise, tööturul ja hariduses osalemise, toetuste ja teenuste ning eesti keele oskuse jne kohta – pakub Eesti riik uussisserändajatele võimalust osaleda kohanemisprogrammis.

Kohanemisprogrammis on võimalik osaleda kõikidel Eestis vähem kui viis aastat elanud:

1) välismaalastel, kellele on antud Eestis tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduses või välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduses sätestatud alusel;

2) Euroopa Liidu kodanikel, kes on omandanud Eestis tähtajalise elamisõiguse Euroopa Liidu kodaniku seaduses sätestatud alusel;

3) Euroopa Liidu kodanike perekonnaliikmetel, kellele on antud Eestis tähtajaline elamisõigus Euroopa Liidu kodaniku seaduses sätestatud alusel.

Sisu

Kohanemisprogramm koosneb erinevatest lühikestest ja interaktiivsetest koolitusmoodulitest – baasmoodulist, mis annab ülevaate Eesti riigi toimimispõhimõtetest, ühiskonnast, kultuurist ja rahvast, elanike õigustest ja kohustustest, avalikest teenustest jne, ning täiendavatest temaatilistest moodulitest, mis annavad ülevaate töö ja ettevõtluse, pere, õppimise ja teaduse kohta. Eraldi koolitusmoodulid on välja töötatud 3-15-aastastele lastele ja noortele ning rahvusvahelise kaitse saajatele. Kõik koolitusmoodulid sisaldavad elulisi praktilisi näiteid, mis aitavad õpitut paremini mõista ning omandatud teadmisi igapäevaelus rakendada.

Koolitused:

  • on suunavad ja iseseisvat hakkamasaamist toetavad
  • väärtustavad omavahelist suhtlust, koostööd ja kontaktide teket
  • toimuvad mugavas, avatud ja mitmekesises õpikeskkonnas 

 

Vaata koolitusmoodulite sisu siit.

A1-taseme eesti keele õpe

Lisaks praktilisele infole on uues keskkonnas toimetulekuks võtmetähtsusega ka kohaliku keele oskus. Seetõttu sisaldab kohanemisprogramm ka A1-taseme eesti keele õpet. Eesti keele omandamine lihtsustab igapäevast suhtlust, eri toimingute tegemist ning tuleb kasuks ka töökoha leidmisel. Keeleõppe läbinud uussisserändajad on võimelised kasutama igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, oskama ennast ja teisi tutvustada ning esitada lihtsamaid küsimusi, mõistma lühikesi tekste ja sõnumeid. Seega on algtaseme keeleoskuse omandamine sissejuhatus eesti keelde ning võti Eesti igapäevaelus edukalt hakkama saamiseks.

Vaata keeleõppe sisu siit.

Struktuur
Struktuur

Kohanemisprogrammi moodulitest kestab igaüks 5-8 tundi. 

A1-taseme keeleõpe kestab 80 akadeemilist tundi. 

Kohanemisprogrammi koolitusmoodulid ja keeleõpe on kõikidele uussisserändajatele tasuta ning igaüks võib valida, milliseid koolitusmooduleid või keeleõpet läbib. Erisused esinevad vaid laste ja noorte ning rahvusvahelise kaitse koolitusmooduli osas.

Nii kohanemisprogrammi koolitusmooduleid kui algtaseme keeleõpet pakutakse inglise ja vene keeles Tallinnas ja Tartus ning koolitusgruppide täitumisel ka Narvas.

Koolitustel osalemine on tasuta.

Vaata koolituste toimumisaegu esilehelt.

NB! Koolitusele saab end registreerida pärast seda, kui olete saanud Politsei- ja Piirivalveametilt suunamise kohta teavituskirja ning oma isikut tõendava dokumendi!

Kui Te ei ole suunamise kohta teavituskirja saanud, kuid vastate osalemise tingimustele (st olete Eestis seaduslikult elamisloa või elamisõiguse alusel viibinud vähem kui viis aastat), tuleb Teil suunamiseks esitada avaldus. Avalduse esitamisest lähemalt siin.

Viimati muudetud: esmaspäev, 26. veebruar 2018, 12:14