Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Korduma kippuvad küsimused

1. Kuidas kohanemisprogrammi koolitustel osaleda?

Kohanemisprogrammi koolitustel osalemise eelduseks on kohanemisprogrammi suunamise olemasolu Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) poolt. 

Kohanemisprogrammi suunatakse välismaalasi, kes on seaduslikult viibinud Eestis vähem kui 5 aastat ning kellele on antud:

  • tähtajaline elamisluba (olete kolmanda riigi kodanik);
  • tähtajaline elamisõigus (olete EL kodaniku pereliige) või;
  • EL kodaniku isikutunnistus (olete EL kodanik, kes on omandanud Eestis elamisõiguse). 

Suunamise olemasolu tõendab kohanemisprogrammi suunamise teavituskiri, mida väljastab PPA alates 01.08.2015. 

Rohkem infot

2. Mulle on antud tähtajaline elamisluba/ tähtajaline elamisõigus/ EL kodaniku isikutunnistus enne 01.08.2015. Kas mul on õigus kohanemisprogrammis osaleda?

Jah, Teil on õigus osaleda, kui olete Eestis seaduslikult viibinud vähem kui viis aastat. 

Koolitustele suunamise saamiseks tuleb Teil PPA-le esitada sooviavaldus. Sooviavalduse saate esitada siin, e-posti teel (ppa@politsei.ee), posti teel (aadressil Politsei- ja Piirivalveamet, Pärnu mnt. 139, 15060, Tallinn) või isiklikult PPA teenindustes.

3. Millistel koolitustel on mul õigus osaleda?

Kohanemisprogrammi raames on igal uussisserändajal võimalus vabalt valida järgmiste temaatiliste koolitusmoodulite vahel – baasmoodul, töö ja ettevõtlus, õppimine, teadus, perekond ning algtaseme (A1) keeleõpe. 

NB! Laste ja noorte koolitusmoodulis on võimalik osaleda ainult 3-15 aastastel uussisserändajatel.

NB! Rahvusvahelise kaitse koolitusmoodulis saavad osaleda ainult rahvusvahelise kaitse saajad.

NB! Rahvusvahelise kaitse saajad ei saa osaleda kohanemisprogrammi keeleõppes. Eestis rahvusvahelise kaitse saanud isikutele pakutakse eesti keele õpet vastavalt Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadusele (VRKS) Sotsiaalministeeriumi poolt.

Rohkem infot

4. Kas ma pean iga koolituse jaoks saama eraldi suunamise?

Ei. PPA poolt suunamine kehtib kõikide kohanemisprogrammi koolituste ühekordseks läbimiseks. Ühe koolitusmooduli või keeleõppe läbimisel ei ole vaja teistel koolitustel osalemiseks saada PPA-lt uut suunamist.

5. Kas mul on õigus osaleda kohanemisprogrammis korduvalt?

Ei. Igal koolitusel ja keeleõppes on kohanemisprogrammi suunatul õigus osaleda 5-aastase perioodi jooksul ühel korral.

6. Kui kaua on mul õigus kohanemisprogrammis osaleda?

Uussisserändajatel on õigus kohanemisprogrammi koolitusmoodulites ja algtaseme keeleõppes osaleda 5 aasta jooksul. 5 aastat hakkab kehtima EL kodanikel elamisõiguse omandamisel, EL kodanike perekonnaliikmetel ning kolmandate riikide kodanikel alates tähtajalise elamisloa / tähtajalise elamisõiguse andmise otsuse tegemisest.

7. Soovin kohanemisprogrammis osaleda, olen esitanud ka sooviavalduse, kuid mind ei ole osalema suunatud. PPA ja/või koolitaja on mulle teatanud, et mul ei ole õigust koolitustel osaleda. Miks? Millistel koolitustel on mul võimalus osaleda?

Kohanemisprogrammi koolitused on suunatud esmase kohanemist soodustava info ja teadmiste andmisele. Kui olete Eestis seaduslikult viibinud pikemalt, on tõenäoline, et olete vajalikud esmased teadmised juba omandanud.

Välismaalased, kes on Eestis seaduslikult viibinud kauem kui 5 aastat ning need, kes on juba kohanemisprogrammi läbinud, saavad osaleda Integratsiooni Sihtasutuse (INSA) lõimumiskoolitustel. Need koosnevad kodakondsuseksamiks ettevalmistuse moodulist, kultuurimoodulist ja üldkeeleõppemoodulist (tasemed A2, B1 ja B2), samuti keele- ja kultuurikümbluse tegevustest. Koolitusi hakatakse pakkuma alates 2015 aasta sügisest.

Rohkem infot

Samuti pakub INSA nõustamiskeskustes, telefoni ning veebi teel info- ja nõustamisteenust: avalike teenuste olemasolu ja kättesaadavuse ning ka muude lõimumist toetavate tegevuste kohta.

Rohkem infot

8. Kas kohanemisprogrammi läbimine on kohustuslik?

Ei. Kohanemisprogramm on kõigile uussisserändajatele vabatahtlik. Mingeid sanktsioone programmis mitteosalemise korral ei järgne.

9. Kas kohanemisprogrammis mitteosalemine või mitteläbimine saab olla aluseks elamisloa mitteandmisele, elamisloa pikendamisest keeldumisele või elamisloa tühistamisele?

Ei, kohanemisprogrammis mitteosalemisel või mitteläbimisel mingeid sanktsioone ei järgne.

10. Kui palju maksab kohanemisprogrammis osalemine koolitustel osalejale?

Kohanemisprogrammi koolitustel osalemine on tasuta.

11. Kui tihti toimuvad kohanemisprogrammi koolitused? Kui suured on koolitusgrupid?

Kohanemisprogrammi koolitused toimuvad vähemalt kaks korda aastas. Info koolitusaegade kohta on leitav kohanemisprogrammi rändeinfoportaali esilehel). Koolituste kuupäevade, sageduse ning gruppide komplekteerimise eest vastutavad koolituste pakkujad. Ühe koolitusgrupi suuruseks on üldjuhul 5-25 inimest.

12. Millistes keeltes toimuvad kohanemiskoolitused? Millistes keeltes on saadaval kohanemisprogrammi info- ja õppematerjalid?

Kohanemisprogrammi koolitused toimuvad inglise ja vene keeles. Kõik kohanemisprogrammi koolitusi puudutavad info- ja õppematerjalid on kõikidele huvilistele kättesaadavad inglise ja vene keeles. 

NB! Rahvusvahelise kaitse mooduli koolitused toimuvad lisaks nii inglise ja vene keelele vastavalt vajadusele ka prantsuse ja araabia keeles.

13. Kuidas toimub kohanemisprogrammi läbimine?

Koolituspäeva lõpus tuleb kõikidel koolitusmoodulis osalejatel täita enesehindamis- ja tagasisideküsimustik. Keeleõppe lõpus tuleb kõikidel keeleõppes osalejatel täita test ja tagasisideküsimustik. Kohanemiskoolituste läbimist tõendab sertifikaat, mis edastatakse koolitaja poolt koolitustel osalenule digitaalselt või soovi korral paberkandjal.

14. Kelle poole on võimalik pöörduda, kui mul on küsimusi kohanemisprogrammi ja kohanemisprogrammi koolituste kohta?

1) Kohanemisprogrammi suunamisküsimustes on võimalik pöörduda PPA poole aadressil ppa@politsei.ee

2) Kohanemisprogrammi koolitusmoodulite ja keeleõppe küsimustes on võimalik pöörduda koolitajate poole aadressidel:

 

3) Kohanemisprogrammi veebilehte puudutavates küsimustes on võimalik pöörduda veebilehe toimetaja poole aadressil info@settleinestonia.ee

4) Kohanemisprogrammi üldistes küsimustes tuleb pöörduda info@settleinestonia.ee

15. Kes vastutab kohanemisprogrammi eest üldiselt?

Kohanemisprogrammi rakendamise eest vastutab Eesti Vabariigi Siseministeerium.

Kohanemisprogrammi rakendamise küsimustes (sh pressipäringud) on võimalik informatsiooni saada kontakteerudes aadressil info@siseministeerium.ee.


[1] https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015025 - lähtudes Välismaalaste rahvusvahelise kaitse andmise seadusest (VRKS) § 31 (1) 4) ning VRKS § 73 (4) 3) ja (5) 4) on keeleõpe nii  rahvusvahelise kaitse taotlejatele (keskuses) kui ka saajatele (kohaliku omavalitsuse abiga ning Sotsiaalministeeriumi finantseerimisel) kättesaadav.

16. Milliseid kohanemisprogrammi koolitustel osalemisega seotud kulusid hüvitatakse? Milline on kulude hüvitamise kord?

Koolitustel osalemiseks on võimalik taotleda transpordi- ja majutuskulude hüvitamist. Transpordi- ja majutuskulud hüvitatakse koolituse läbinud taotlejale koolituse eest, mis toimub tema elukohast kaugemal kui 50 km ning kelle koolitusel osalemine on tõendatav kirjalikult taasesitatavas vormis. Tutvu juhendi ja avalduse vormiga.

Viimati muudetud: reede, 29. september 2017, 13:46