Töö ja ettevõtlus

Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on aidata kaasa teie kohanemisele Eesti ühiskonnas läbi teadmiste omandamise Eestis elamise, töötamise ja ettevõtlusega tegelemise kohta.

Sisu

Koolituse käigus käsitletakse kõige olulisemaid teemasid, mida on Eestis edukalt hakkama saamiseks kasulik teada kõigil, kes on tulnud Eestisse tööle, soovivad leida endale sobivat tööd või on huvitatud ettevõtlusega tegelemisest.

Muuhulgas pööratakse tähelepanu järgmistele teemadele:

 • Eestis elamise õiguslikud alused
 • Kuidas leida endale sobiv töökoht ja kust selleks abi saada
 • Euroopa Liidu sisene tööalane liikumine
 • Tööõigus, töötaja õigused ja kohustused töösuhtes
 • Eesti maksusüsteemi ülesehitus
 • Töötuskindlustuse ja ravikindlustuse alused 
 • Eesti töökultuur
 • Pensionisüsteemi ülesehitus
 • Täienduskoolituse võimalused
 • Ettevõtlusega alustamise võimalused
 • Ettevõtjate ja tippspetsialistide ühendused Eestis
 • Välismaalastele suunatud töö- ja ettevõtluse alased teenused
Kasu

Olles läbinud töö ja ettevõtluse teemamooduli:

 • tunnete Eestis elamise õiguslikke aluseid ja teate, kust leida vajaduse korral lisateavet;
 • omate ülevaadet töötajate vabast liikumisest ning võimalikest tööturuteenustest;
 • tunnete olulisemaid tööõiguse aspekte ning teab, kust vajaduse korral abi saada ja lisateavet leida;
 • omate ülevaadet töötajate ja ettevõtjate maksukohustustest;
 • teate, kuidas toimib töötus- ja ravikindlustus Eestis;
 • tunnete Eesti töökultuuri;
 • teate, milliseid organisatsioone töö- ja ettevõtlusvaldkonnas leidub;
 • omate ülevaadet, milliseid töö ja ettevõtluse alaseid teenuseid pakutakse välismaalastele ning kust leida nende kohta lisateavet.
Õppemeetodid

Koolituspäev on üles ehitatud täiskasvanute õppimise iseärasusi silmas pidades. Koolitused on väga praktilise loomuga, millest olulise osa moodustavad harjutused, rühmatööd ja diskussioonid. 

Näiteks Eesti töökultuuri teema juures käsitletakse läbi praktilise harjutuse kultuurierinevuste mudelit. Osalejatel on võimalik selle harjutuse käigus hinnata, kui erinev on Eesti töökultuur tema omast ning milliseid eripärasid peaks eestlastega tööalaselt suheldes arvesse võtma, et Eestis paremini kohaneda.

Koolitusel osalejatel on huvi korral võimalik pärast koolitust osaleda mõne töö või ettevõtlusega seotud organisatsiooni üritusel.

Kokkuvõtvalt annab koolituspäev teile palju võimalusi õpitud teadmiste koheseks ellurakendamiseks, küsimuste esitamiseks ning tekkinud küsimustele vastuste saamiseks. Kogu koolituse vältel olete pidevas diskussioonis nii koolitajate kui osalejatega ja teil on võimalus teiste välismaalastega oma seniseid kogemusi vahetada ning kuulda, milliste situatsioonidega on teised kokku puutunud ja kuidas küsimusi lahendanud.

Koolitusmaterjalid

Osalejad saavad koolituselt kaasa mahuka koolitusmaterjali, mis sisaldab kõiki koolitusel käsitletavaid teemasid ning annab põhjalikud vastused enamikule küsimustele, mis Eestisse tööle tulnud, tööd otsivatel ja ettevõtlusega tegeleda soovivatel välismaalastel harilikult tekivad.

Koolituspäeva ülesehitus

Koolituse ajaline kestvus on 1 päev (8 tundi) ja päevakava näeb üldjuhul välja järgmine:

10:00 – 11:45

Esimene teemaplokk

11:45 – 12:00

Kohvipaus

12:00 – 13:45

Teine teemaplokk

13:45 – 14:30

Lõunapaus

14:30 – 16:15

Kolmas teemaplokk

16:15 – 16:30

Kohvipaus

16:30 – 18:00

Neljas teemaplokk ja kokkuvõteKoolituspäev lõppeb  kokkuvõttega, mille käigus osalejatel on võimalik esitada küsimusi mis tahes teema kohta, mis jäi nende jaoks veel ebaselgeks või mille kohta nad sooviksid rohkem teada saada. Seejärel on igal osalejal võimalik välja tuua, mis olid tema jaoks kõige olulisemad asjad, mille ta sellest koolituspäevast enda jaoks meelde jätab. Osalejad saavad kontaktandmed, kuhu neil on võimalik ka pärast koolitust tekkivate küsimustega pöörduda.

Koolituse läbiviijate poolt pakutakse osalejatele kohvi, teed ja suupisteid. Koolituspaiga lähedal on soovijatel võimalik käia ka lõunastamas.

Töö- ja ettevõtlusmooduli kohta lisainfo saamiseks võtke koolitajatega ühendust aadressil working@settleinestonia.ee.

Viimati muudetud: neljapäev, 8. veebruar 2018, 11:27