A1 taseme keeleõpe

A1 taseme keeleõppekoolituse eesmärk on anda hiljuti Eestisse saabunud välismaalasele valmisolek esmaseks eestikeelseks suhtluseks.


Sisu

Koolituselt saab keelepagasi esmaste konkreetsete suhtlusvajaduste katmiseks eestikeelses suhtluskeskkonnas. Koolituse sisu on kooskõlas eesti keele A1-tasemega.

Keeleõppes käsitleme järgmisi teemasid:

 • Viisakusväljendid
 • Tutvumine, enda ja kaaslaste tutvustamine
 • Numbrid ja kell
 • Riigid, rahvused ja keeled
 • Söök ja jook, söömisharjumused
 • Kohvikusuhtlus
 • Kohtumise kokkuleppimine
 • Minu päev ja harrastused
 • Minu pere
 • Tee küsimine ja juhatamine
 • Ilm
Kasu

Olles läbinud keeleõppemooduli, oskate eesti keeles:

 • kasutada sagedasemaid viisakusväljendeid;
 • ennast tutvustada;;
 • reageerida, kui te aru ei saa;
 • küsida ja öelda kellaaega;
 • öelda, mis teile meeldib ja ei meeldi;
 • toitlustusasutuses sööke ja jooke tellida;
 • esitada lihtsaid palveid ja käske;
 • küsida kaupade hinda ja soovitud koguseid;
 • kohtumist kokku leppida;
 • kirjutada lihtsat sõnumit;
 • rääkida ilmast;
 • kirjeldada oma argipäeva;
 • võrrelda Eestit oma kodumaaga;
 • küsida teed ning teejuhatusest aru saada;
 • rääkida oma perest või teistest enda jaoks olulistest inimestest.

Koolituse käigus:

 • õpite tundma eesti keele häälduspõhimõtteid;
 • omandate esmase sõnavara;
 • hakkate teadvustama eestikeelseid tekste oma elukeskkonnas;
 • teete tutvust eesti vestluskäitumise eripäraga;
 • saate aru lihtsatest küsimustest ja oskate neile vastata;
 • saate julguse eestikeelsesse vestlusse astuda.
Õppemeetodid

Kohanemisprogrammi eesti keele tundides on turvaline õppimist soodustav keskkond, mis julgustab õppijat osalema. Tundides kasutatakse õppijat kaasavaid aktiivõppevõtteid, igal õppepäeval kasutatakse iseseisvat keelekasutust võimaldavat paaris- ja/või rühmatööd. A1 taseme keeleõpe sisaldab ülesandeid, mis suunavad osalejaid:

 • eesti keelt emakeelena kõnelejatega kontakti võtma;
 • eestikeelsetes suhtlussituatsioonides osalema;
 • õpitut praktikas kasutama ja oma keeleõpet jälgima.
Koolitusmaterjalid

Iga osaleja saab enne koolituspäeva mapi keeleainestikuga, mis sisaldab ka viiteid lisamaterjalidele (sõnastikud, õpikud, veebimaterjalid).

Koolituse ülesehitus

Keeleõppe koolituse maht on 80 tundi. Ühel koolituspäeval toimub tavaliselt kolm-neli akadeemilist õppetundi, üks tund kestab 45 minutit. Keeleõpe toimub tavaliselt kahel päeval nädalas, on nii hommikune kui ka õhtune rühm.

Hommikuse koolituse päevakava:

10:00 –   11:15

Keeleõpe

11:15 –   11:30

Paus

11:30 –   13:00

Keeleõpe


Õhtuse koolituse päevakava:

17:15 –   18:15

Keeleõpe

18:15 –   18:30

Paus

18:30 –  20:00

Keeleõpe


Keeleõppe koolituse viimasel õppepäeval sooritavad osalejad kirjaliku testi ning koolitaja viib nendega läbi suulise vestluse. Kirjalik test on kooskõlas A1-tasemega ning koosneb lihtsatest küsimustest. Vestluses tuleb osalejal tasemekohaselt rääkida endast, esitada küsimusi ning selgelt esitatud lihtsatele küsimustele ka ise vastata.

Keeleõppe kohta lisainfo saamiseks võtke koolitajatega ühendust aadressil languagetraining @settleinestonia.ee

NB! Kohanemisprogrammi koolituste raames ei ole keeleõppes võimalik osaleda rahvusvahelise kaitse saajatel, kellele pakutakse eesti keele õpet vastavalt välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadusele Sotsiaalministeeriumi poolt.

Rohkem infot rahvusvahelise kaitse saanute keeleõppe kohta saad võttes ühendust Vao Majutuskeskusega.

Viimati muudetud: neljapäev, 8. veebruar 2018, 13:49