Международная защита

Rahvusvahelise kaitse teemamoodul on kolmepäevane koolitus, mis on suunatud Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimestele (pagulastele ja täiendava kaitse saajatele). Koolituse eesmärgiks on aidata kaasa Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimeste edukale kohanemisele Eesti ühiskonnas läbi põhjalike teadmiste ja kontaktide omandamise riigi ja ühiskonna toimimise, igapäevase elukorralduse, kultuuri- ja töökeskkonna jne kohta. Teemoodulit rakendab Rahvusvaheline migratsiooniorganisatsioon (IOM).

NB! Rahvusvahelise kaitse moodulis saavad osaleda ainult Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimesed.

SISU

Koolituse käigus käsitletakse kõige olulisemaid teemasid, mida on Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimestel tarvis teada, et oma elu uuesti üles ehitada ning iseseisvalt Eestis hakkama saada.

Koolitusel pööratakse tähelepanu järgmistele teemadele:

·         Eesti ühiskond, sh normid ja tavad, ja kultuuriline kohanemine;

·         rahvusvahelise kaitse saaja õigused ja kohustused;

·         sealhulgas elamisloa andmise ja pikendamise tingimused ning Eesti riigis viibimisega seotud kohustused;

·         haridus – juurdepääs haridusele ja haridustee jätkamise võimalused;

·         töökultuur ning Eestis töötamine;

·         finantskirjaoskus;

·         elukoht ning ühiselureeglid;

·         perekonnaelu ning võimalikud muutused pererollides;

·         sotisaal- ja tugiteenused, sealhulgas millist tuge pakub riik,kohalik omavalitsus ja teised teenusepakkujad.

 

KASU

Rahvusvahelise kaitse mooduli läbinud inimene:

·         on omandanud olulisi teadmisi kuidas oma elu Eestis üles ehitada;

·         on saanud asjakohase ning kontrollitud info omale arusaadavas keeles kogenud koolitajate poolt;

·         on saanud infot kuidas leida lahendused oma individuaalsete küsimustele ning kuidas leida täiendavat informatsiooni;

·         on saanud ülevaate oma õigustest ja kohustustest Eestis;

·         teab kuidas toimib Eesti haridussüsteem ning kuidas leida sobiv töökoht;

 

·         on saanud ülevaate elamispindadest Eestis ning millised on reeglid kortermajades;

·         on informeeritud, milline sotsiaalne tugi on talle Eestis kättesaadav

 

ÕPPEMEETODID

Koolituspäevad on üles ehitatud nii täiskasvanute õppimise kui ka rahvusvahelise kaitse saanud inimeste vajadusi silmas pidades. Koolitus on väga praktilise ja suhtluspõhise loomuga, millest olulise osa moodustavad harjutused, rühmatööd ja diskussioonid. Koolituspäev annab osalejatele palju võimalusi õpitud teadmiste koheseks ellurakendamiseks, küsimuste esitamiseks ning tekkinud küsimustele vastuste saamiseks. Koolituse rõhuasetus on kohanemise toetamisel, osalejatele olulise info jagamisel ning kohanemist toetava tugivõrgustiku tekkimisel. Koolituse viivad läbi koolitajad kellest paljudel on ka endal Eestis kohanemise kogemus ning kes mõistavad osalejate olukorda.

 

KOOLITUSMATERJALID

Kõik osalejad saavad koolituselt kaasa sisuka koolitusmaterjali, mis sisaldab kõiki koolitusel käsitletavaid teemasid ning annab põhjalikud vastused paljudele küsimustele, mis Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimestel tekkida võivad. Samuti sisaldab koolitusmaterjal vajalikke viiteid ning kontakte lisainformatsiooni saamiseks.

 

Koolituspäevade ülesehitus

Rahvusvaheline migratsiooniorganisatsioon (IOM) pakub 3 päevaseid kohanemiskoolitusi inglise-, vene- ja araabia keeles. Kolmepäevaste koolituste ajaline kestvus on 3 päeva (ca 8 tundi päevas), mis sisaldab pause ning on ära jagatud erinevate teemaplokkide vahel.

Iga koolituspäev lõppeb kokkuvõttega, mille käigus on osalejatel võimalik esitada küsimusi mis tahes teema kohta, mis jäi nende jaoks veel ebaselgeks või mille kohta nad sooviksid rohkem teada saada. Seejärel on igal osalejal võimalik välja tuua, mis olid tema jaoks kõige olulisemad asjad, mille ta sellest koolituspäevast enda jaoks meelde jätab. Osalejad saavad kontaktandmed, kuhu neil on võimalik ka pärast koolitust tekkivate küsimustega pöörduda.

Koolitusel osalejatele on tagatud toitlustus (lõuna) koolituspäevadel. Vajadusel kaetakse ka transpordikulud ja tagatakse majutus.  Lapsed alates vanusest 11 on samuti teretulnud osalema koolitusel. Noorematele on suunatud spetsiaalselt lastele suunatud koolitustegevused ja/või lastehoid...

 Vajadusepõhiselt pakutakse 1 päevaseid koolitusi teistes  keeltes (nt tamiili, dari, farsi) vastavalt piisava sihtgrupi olemasolule.

Rahvusvahelise kaitse mooduli kohta lisainfo saamiseks võtke koolitajatega ühendust aadressil

<b><span style="color:black">internationalprotection@settleinestonia.ee</span></b>

Тематический модуль по международной защите предназначен для людей, получивших международную защиту в Эстонии. Цель обучения – помочь людям, получившим международную защиту в Эстонии, адаптироваться в эстонском обществе посредством получения подробных знаний и контактов, касающихся функционирования общества и государства, повседневной организации жизни, культурной и трудовой среды и т.п.

NB! В модуле по международной защите могут принимать участие только люди, получившие международную защиту в Эстонии.

СУТЬ

В ходе обучения будут затронуты все важнейшие темы, требующиеся людям, получившим международную защиту в Эстонии, для того, чтобы заново построить свою жизнь и научиться жить в Эстонии самостоятельно.

На обучение основное внимание уделяется следующим темам:

 • общие факты об Эстонском государстве;
 • правовая информация, связанная с видом миграции, в том числе условия предоставления и продления вида на жительство;
 • социальное обеспечение – какова система социального обеспечения в Эстонии, и какую поддержку может предложить государство и местное самоуправление;
 • образование – доступ к образованию и возможности продолжения образования;
 • трудовая культура и работа в Эстонии;
 • финансовая грамотность;
 • место жительства и правила общежития ;
 • опорные услуги для людей, получивших международную защиту в Эстонии.
ПОЛЬЗА

После прохождения модуля по международной защите:

 • Вы получите представление об Эстонском государстве;
 • Вы узнаете свои права и обязанности и будете в курсе, где в случае необходимости можно получить дополнительную информацию о своих правах и обязанностях;
 • Вы узнаете, как функционирует система социального обеспечения в Эстонии, и где можно получить дополнительную информацию в случае необходимости;
 • Вы узнаете, какие услуги предлагает государство и местное самоуправление;
 • Вы получите представление о том, как функционирует образовательная система и где найти дополнительную информацию о возможностях начала или продолжения обучения;
 • Вы узнаете, как организовать свои повседневные финансовые дела;
 • Вы получите представление об обязательствах, требованиях и правах, связанных с жильем, а также узнаете правила проживания в квартире или общежитии, которые необходимо соблюдать;
 • Вы получите представление о том, какие опорные услуги предлагаются людям, получившим международную защиту в Эстонии.
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Учебный день построен с учетом принципов обучения взрослых и особенностей людей, получивших международную защиту. Обучение носит очень практический характер и основано на принципах коммуникации; значительная часть обучения включает в себя упражнения, групповую работу и обсуждения. Учебный день предоставит вам большое количество возможностей для практической реализации полученных знаний, шанс задать вопросы и получить ответы. Основной упор в рамках обучения приходится на поддержку адаптации, предоставление нужной информации и формировании опорных связей, способствующих адаптации.

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

Все участники обучения получат объемный обучающий материал. Он включает в себя все темы, рассматриваемые на обучении, и дает подробные ответы на большинство вопросов, которые могут возникнуть у людей, получивших международную защиту в Эстонии. Кроме того, обучающий материал содержит необходимые ссылки и контакты для получения дополнительной информации.

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ДНЯ

Продолжительность обучения составляет 1 день (8 часов). Учебный день поделен на различные тематические блоки.

Учебный день завершается подведением итогов, в ходе которого участники могут задавать вопросы на любую тему, которая показалась им не до конца разъясненной, либо при желании получить больше информации по данной тематике. Затем каждый участник может высказать свое мнение о том, что показалось ему самым важным в ходе обучения и что больше всего запомнилось. Участники получат контактные данные, по которым они смогут обращаться с вопросами после завершения обучения.

Организаторы обучения предлагают участникам кофе, чай и закуски. Недалеко от места проведения обучения есть возможность пообедать.

Для получения дополнительной информации о модуле по международной защите можно обращаться к организаторам обучения по адресу internationalprotection@settleinestonia.ee

Последнее изменение: среда, 28 ноября 2018, 14:32