Rahvusvaheline kaitse


Rahvusvahelise kaitse teemamoodul

Rahvusvahelise kaitse teemamoodul on kolmepäevane koolitus, mis on suunatud Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimestele (pagulastele ja täiendava kaitse saajatele). Koolituse eesmärgiks on aidata kaasa Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimeste edukale kohanemisele Eesti ühiskonnas läbi põhjalike teadmiste ja kontaktide omandamise riigi ja ühiskonna toimimise, igapäevase elukorralduse, kultuuri- ja töökeskkonna jne kohta. Teemamoodulit viib ellu Rahvusvaheline migratsiooniorganisatsioon (IOM).

NB! Rahvusvahelise kaitse moodulis saavad osaleda ainult Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimesed.

SISU

Koolituse käigus käsitletakse kõige olulisemaid teemasid, mida on Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimestel tarvis teada, et oma elu uuesti üles ehitada ning iseseisvalt Eestis hakkama saada.

Koolitusel pööratakse tähelepanu järgmistele teemadele:

 • Eesti ühiskond, sh normid ja tavad, ja kultuuriline kohanemine
 • rahvusvahelise kaitse saaja õigused ja kohustused, sealhulgas elamisloa andmise ja pikendamise tingimused ning Eesti riigis viibimisega seotud kohustused
 • haridus – juurdepääs haridusele ja haridustee jätkamise võimalused
 • töökultuur ning Eestis töötamine
 • finantskirjaoskus
 • elukoht ning ühiselureeglid
 • perekonnaelu ning võimalikud muutused pererollides
 • sotsiaal- ja tugiteenused, sealhulgas millist tuge pakub riik, kohalik omavalitsus ja teised teenusepakkujad
KASU

Rahvusvahelise kaitse mooduli läbinud inimene:

 • on omandanud olulisi teadmisi, kuidas oma elu Eestis üles ehitada
 • on saanud asjakohase ning kontrollitud info omale arusaadavas keeles kogenud koolitajate poolt
 • on saanud infot kuidas leida lahendused oma individuaalsete küsimustele ning kuidas leida täiendavat informatsiooni
 • on saanud ülevaate oma õigustest ja kohustustest Eestis
 • teab, kuidas toimib Eesti haridussüsteem ning kuidas leida sobiv töökoht
 • elukoht ning ühiselureeglid
 • on saanud ülevaate elamispindadest Eestis ning millised on reeglid kortermajades
 • on informeeritud, milline sotsiaalne tugi on talle Eestis kättesaadav
ÕPPEMEETODID

Koolituspäevad on üles ehitatud nii täiskasvanute õppimise kui ka rahvusvahelise kaitse saanud inimeste vajadusi silmas pidades. Koolitus on väga praktilise ja suhtluspõhise loomuga, millest olulise osa moodustavad harjutused, rühmatööd ja diskussioonid. Koolituspäev annab osalejatele palju võimalusi õpitud teadmiste koheseks ellu rakendamiseks, küsimuste esitamiseks ning tekkinud küsimustele vastuste saamiseks. Koolituse rõhuasetus on kohanemise toetamisel, osalejatele olulise info jagamisel ning kohanemist toetava tugivõrgustiku tekkimisel. Koolituse viivad läbi koolitajad kellest paljudel on ka endal Eestis kohanemise kogemus ning kes mõistavad osalejate olukorda.

KOOLITUSMATERJALID

Kõik osalejad saavad koolituselt kaasa sisuka koolitusmaterjali, mis sisaldab kõiki koolitusel käsitletavaid teemasid ning annab põhjalikud vastused paljudele küsimustele, mis Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimestel tekkida võivad. Samuti sisaldab koolitusmaterjal vajalikke viiteid ning kontakte lisainformatsiooni saamiseks.

KOOLITUSPÄEVADE ÜLESEHITUS

Rahvusvaheline migratsiooniorganisatsioon (IOM) pakub 3 päevaseid kohanemiskoolitusi inglise-, vene- ja araabia keeles. Kolmepäevaste koolituste ajaline kestvus on 3 päeva (ca 8 tundi päevas), mis sisaldab pause ning on ära jagatud erinevate teemaplokkide vahel.

Iga koolituspäev lõppeb kokkuvõttega, mille käigus on osalejatel võimalik esitada küsimusi mis tahes teema kohta, mis jäi nende jaoks veel ebaselgeks või mille kohta nad sooviksid rohkem teada saada. Seejärel on igal osalejal võimalik välja tuua, mis olid tema jaoks kõige olulisemad asjad, mille ta sellest koolituspäevast enda jaoks meelde jätab. Osalejad saavad kontaktandmed, kuhu neil on võimalik ka pärast koolitust tekkivate küsimustega pöörduda.

Koolitusel osalejatele on tagatud toitlustus (lõuna) koolituspäevadel. Vajadusel kaetakse ka transpordikulud ja tagatakse majutus. Lapsed alates vanusest 11 on samuti teretulnud osalema koolitusel. Noorematele on suunatud spetsiaalselt lastele suunatud koolitustegevused ja/või lastehoid.

Vajadusepõhiselt pakutakse 1 päevaseid koolitusi teistes keeltes (nt tamiili, dari, farsi) vastavalt piisava sihtgrupi olemasolule.

Rahvusvahelise kaitse mooduli kohta lisainfo saamiseks võtke koolitajatega ühendust aadressil internationalprotection@settleinestonia.ee.

Viimati muudetud: kolmapäev, 6. veebruar 2019, 11:56