Rahvusvaheline kaitse

Rahvusvahelise kaitse teemamoodul on suunatud Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimestele. Koolituse eesmärgiks on aidata kaasa Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimeste edukale kohanemisele Eesti ühiskonnas läbi põhjalike teadmiste ja kontaktide omandamise riigi ja ühiskonna toimimise, igapäevase elukorralduse, kultuuri- ja töökeskkonna jne kohta.

NB! Rahvusvahelise kaitse moodulis saavad osaleda ainult Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimesed.

Sisu

Koolituse käigus käsitletakse kõige olulisemaid teemasid, mida on Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimestel tarvis, et oma elu uuesti üles ehitada ning iseseisvalt Eestis hakkama saada.

Koolitusel pööratakse tähelepanu järgmistele teemadele:

 • üldfaktid Eesti riigist;
 • rändeliigiga seotud õigusalane teave, sealhulgas elamisloa andmise ja pikendamise tingimused;
 • sotsiaalhoolekanne – milline on sotsiaalhoolekandesüsteem Eestis ning millist tuge pakub riik ja kohalik omavalitsus;
 • haridus – juurdepääs haridusele ja haridustee jätkamise võimalused;
 • töökultuur ning Eestis töötamine;
 • finantskirjaoskus;
 • elukoht ning ühiselureeglid;
 • tugiteenused Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimestele jne.
Kasu

Rahvusvahelise kaitse mooduli läbinud inimene:

 • omab üldülevaadet Eesti riigist;
 • teab, millised on tema õigused ja kohustused ning teab, kust vajaduse korral leida lisateavet oma õiguste ja kohustuste kohta;
 • teab, kuidas toimib sotsiaalhoolekandesüsteem Eestis ning kuidas leida vajaduse korral lisainfot;
 • teab, milliseid teenuseid pakub riik ning kohalik omavalitsus;
 • omab ülevaadet, kuidas toimib haridussüsteem ning kust leida haridustee alustamise või jätkamise kohta lisateavet;
 • teab, kuidas oma igapäevaseid rahaasju korraldada;
 • omab ülevaadet eluasemega seotud kohustustest, nõuetest ja õigustest ning teab, millised on tavaliselt korter- või ühiselamureeglid, mida tuleks järgida;
 • omab ülevaadet, milliseid tugiteenuseid pakutakse Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimestele.
Õppemeetodid

Koolituspäev on üles ehitatud nii täiskasvanute õppimise kui ka rahvusvahelise kaitse saanud inimeste iseärasusi silmas pidades. Koolitus on väga praktilise ja suhtluspõhise loomuga, millest olulise osa moodustavad harjutused, rühmatööd ja diskussioonid. Koolituspäev annab osalejatele palju võimalusi õpitud teadmiste koheseks ellurakendamiseks, küsimuste esitamiseks ning tekkinud küsimustele vastuste saamiseks. Koolituse rõhuasetus on kohanemise toetamisel, osalejatele olulise info jagamisel ning kohanemist toetava tugivõrgustiku tekkimisel.

Koolitusmaterjalid

Kõik osalejad saavad koolituselt kaasa mahuka koolitusmaterjali, mis sisaldab kõiki koolitusel käsitletavaid teemasid ning annab põhjalikud vastused enamikule küsimustele, mis Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimestel tekkida võivad. Samuti sisaldab koolitusmaterjal vajalikke viiteid ning kontakte lisainformatsiooni saamiseks.

Koolituspäeva ülesehitus

Koolituse ajaline kestvus on 1 päev (8 tundi) ning on ära jagatud erinevate teemaplokkide vahel.

Koolituspäev lõppeb kokkuvõttega, mille käigus on osalejatel võimalik esitada küsimusi mis tahes teema kohta, mis jäi nende jaoks veel ebaselgeks või mille kohta nad sooviksid rohkem teada saada. Seejärel on igal osalejal võimalik välja tuua, mis olid tema jaoks kõige olulisemad asjad, mille ta sellest koolituspäevast enda jaoks meelde jätab. Osalejad saavad kontaktandmed, kuhu neil on võimalik ka pärast koolitust tekkivate küsimustega pöörduda.

Koolituse läbiviijate poolt pakutakse osalejatele kohvi, teed ja suupisteid. Koolituspaiga lähedal on soovijatel võimalik käia ka lõunastamas.

Rahvusvahelise kaitse mooduli kohta lisainfo saamiseks võtke koolitajatega ühendust aadressil internationalprotection@settleinestonia.ee

Viimati muudetud: reede, 16. september 2016, 10:58