International protection

Rahvusvahelise kaitse teemamoodul on kolmepäevane koolitus, mis on suunatud Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimestele (pagulastele ja täiendava kaitse saajatele). Koolituse eesmärgiks on aidata kaasa Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimeste edukale kohanemisele Eesti ühiskonnas läbi põhjalike teadmiste ja kontaktide omandamise riigi ja ühiskonna toimimise, igapäevase elukorralduse, kultuuri- ja töökeskkonna jne kohta. Teemoodulit rakendab Rahvusvaheline migratsiooniorganisatsioon (IOM).

NB! Rahvusvahelise kaitse moodulis saavad osaleda ainult Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimesed.

SISU

Koolituse käigus käsitletakse kõige olulisemaid teemasid, mida on Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimestel tarvis teada, et oma elu uuesti üles ehitada ning iseseisvalt Eestis hakkama saada.

Koolitusel pööratakse tähelepanu järgmistele teemadele:

·         Eesti ühiskond, sh normid ja tavad, ja kultuuriline kohanemine;

·         rahvusvahelise kaitse saaja õigused ja kohustused;

·         sealhulgas elamisloa andmise ja pikendamise tingimused ning Eesti riigis viibimisega seotud kohustused;

·         haridus – juurdepääs haridusele ja haridustee jätkamise võimalused;

·         töökultuur ning Eestis töötamine;

·         finantskirjaoskus;

·         elukoht ning ühiselureeglid;

·         perekonnaelu ning võimalikud muutused pererollides;

·         sotisaal- ja tugiteenused, sealhulgas millist tuge pakub riik,kohalik omavalitsus ja teised teenusepakkujad.

 

KASU

Rahvusvahelise kaitse mooduli läbinud inimene:

·         on omandanud olulisi teadmisi kuidas oma elu Eestis üles ehitada;

·         on saanud asjakohase ning kontrollitud info omale arusaadavas keeles kogenud koolitajate poolt;

·         on saanud infot kuidas leida lahendused oma individuaalsete küsimustele ning kuidas leida täiendavat informatsiooni;

·         on saanud ülevaate oma õigustest ja kohustustest Eestis;

·         teab kuidas toimib Eesti haridussüsteem ning kuidas leida sobiv töökoht;

 

·         on saanud ülevaate elamispindadest Eestis ning millised on reeglid kortermajades;

·         on informeeritud, milline sotsiaalne tugi on talle Eestis kättesaadav

 

ÕPPEMEETODID

Koolituspäevad on üles ehitatud nii täiskasvanute õppimise kui ka rahvusvahelise kaitse saanud inimeste vajadusi silmas pidades. Koolitus on väga praktilise ja suhtluspõhise loomuga, millest olulise osa moodustavad harjutused, rühmatööd ja diskussioonid. Koolituspäev annab osalejatele palju võimalusi õpitud teadmiste koheseks ellurakendamiseks, küsimuste esitamiseks ning tekkinud küsimustele vastuste saamiseks. Koolituse rõhuasetus on kohanemise toetamisel, osalejatele olulise info jagamisel ning kohanemist toetava tugivõrgustiku tekkimisel. Koolituse viivad läbi koolitajad kellest paljudel on ka endal Eestis kohanemise kogemus ning kes mõistavad osalejate olukorda.

 

KOOLITUSMATERJALID

Kõik osalejad saavad koolituselt kaasa sisuka koolitusmaterjali, mis sisaldab kõiki koolitusel käsitletavaid teemasid ning annab põhjalikud vastused paljudele küsimustele, mis Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimestel tekkida võivad. Samuti sisaldab koolitusmaterjal vajalikke viiteid ning kontakte lisainformatsiooni saamiseks.

 

Koolituspäevade ülesehitus

Rahvusvaheline migratsiooniorganisatsioon (IOM) pakub 3 päevaseid kohanemiskoolitusi inglise-, vene- ja araabia keeles. Kolmepäevaste koolituste ajaline kestvus on 3 päeva (ca 8 tundi päevas), mis sisaldab pause ning on ära jagatud erinevate teemaplokkide vahel.

Iga koolituspäev lõppeb kokkuvõttega, mille käigus on osalejatel võimalik esitada küsimusi mis tahes teema kohta, mis jäi nende jaoks veel ebaselgeks või mille kohta nad sooviksid rohkem teada saada. Seejärel on igal osalejal võimalik välja tuua, mis olid tema jaoks kõige olulisemad asjad, mille ta sellest koolituspäevast enda jaoks meelde jätab. Osalejad saavad kontaktandmed, kuhu neil on võimalik ka pärast koolitust tekkivate küsimustega pöörduda.

Koolitusel osalejatele on tagatud toitlustus (lõuna) koolituspäevadel. Vajadusel kaetakse ka transpordikulud ja tagatakse majutus.  Lapsed alates vanusest 11 on samuti teretulnud osalema koolitusel. Noorematele on suunatud spetsiaalselt lastele suunatud koolitustegevused ja/või lastehoid...

 Vajadusepõhiselt pakutakse 1 päevaseid koolitusi teistes  keeltes (nt tamiili, dari, farsi) vastavalt piisava sihtgrupi olemasolule.

Rahvusvahelise kaitse mooduli kohta lisainfo saamiseks võtke koolitajatega ühendust aadressil

<span style="color:black">internationalprotection@settleinestonia.ee

The subject module of international protection is directed to the beneficiaries of international protection in Estonia. The objective of the training course is to assist the beneficiaries of international protection in their successful adaption in the Estonian society through thorough acquisition of facts and contacts concerning the operation of the state and society, organization of everyday life, culture and working environment, etc.

NB! Only the beneficiaries of international protection in Estonia can take part of the international protection module.

Content

The training course covers the most significant topics that a beneficiary of international protection in Estonia may need to build up their lives again and cope in Estonia independently.

The training course focuses on the following topics:

 • general facts about the state of Estonia;
 • legal information related to the type of migration, including the conditions for issuing and extending a residence permit;
 • social welfare – what is the social welfare system like in Estonia, and what kind of support is given by the state and the local government;
 • education – access to education and opportunities for continuing education;
 • work culture and working in Estonia;
 • financial literacy;
 • place of residence and rules of cohabitation;
 • support services for the beneficiaries of international protection in Estonia etc.
Benefits

When you have passed the international protection module:

 • you will have a general overview of the state of Estonia;
 • you will know your rights and obligations and where you can find additional information about your rights and obligations, if necessary;
 • you will know, how the Estonian social welfare system works, and where you can find additional information, if necessary;
 • you will know, what kind of services are provided by the state and the local government;
 • you will have an overview of the educational system, and where you can find additional information about starting or continuing your education;
 • you will know, how to manage your everyday financial affairs;
 • you will have an overview of your housing-related obligations, requirements and rights, and you will know the general apartment or hostel building rules that should be followed;
 • you will have an overview of what kind of support services are provided to the beneficiaries of international protection in Estonia.
Training Methods

The training day is arranged, keeping in mind the characteristics of both adult learning, as well as the needs of beneficiaries of international protection. The training has a very practical and communication-based nature: a major part of the training consists of exercises, group work and discussions. The training day gives you numerous opportunities to immediately apply the obtained knowledge in practice, ask questions, and get answers to your questions. The training focuses on adaptation support, giving relevant information and creating a support network that helps to adapt.

Training Materials

All participants will receive comprehensive training material, which includes all the topics covered during the training course and gives thorough answers to most questions that the beneficiaries of international protection in Estonia may have. In addition, the training material includes important references and contacts for receiving additional information.

Last modified: Wednesday, 28 November 2018, 2:32 pm