Lapsed ja noored

Koolituse eesmärgiks on aidata kaasa Eestisse saabunud laste ja noorte kohanemisele Eesti ühiskonnas läbi teadmiste omandamise riigi ja ühiskonna toimimise, igapäevase eluolu, õppimise ja kultuurikeskkonna kohta

Laste ja noorte moodulit viivad läbi kogenud oma ala spetsialistid.

Lapsevanematele

Laste- ja noortemoodulis osalemiseks on mitmeid võimalusi:

 • Lapsevanem jätab lapse laste- ja noortemoodulisse ning osaleb ise kõrvalruumis samaaegselt toimuval peremooduli koolitusel;
 • Lapsevanem toob lapse laste- ja noortemoodulisse, jätab lapse õpetaja hoolde ning tuleb lapsele päeva lõpus järgi;
 • Lapsevanem osaleb koos lapsega laste- ja noortemooduli koolitusel.
Sisu

Koolituse käigus käsitletakse peamisi teemasid, mida on Eesti ühiskonnas kohanemiseks lastel ja noortel kasulik teada.

Laste ja noorte koolitusel käsitletavad teemad:

 • Eesti ajalugu, geograafia, loodus
 • Eestlaste traditsioonid ja kombed
 • Eesti kultuurilised eripärad
 • Õpikultuur
 • Eesti laste ja noorte vaba aja veetmise harjumused ning võimaluseda
 • Noorte kaasatus ühiskonnas
 • Lapse õigused
 • Hädaolukorras võimalused saada abi
 • Seadusest tulenevad keelud ja piirangud lastele ja noortele

Koolituspäeva käigus saavad lapsed ja noored:

 • uurida, avastada, katsetada
 • õppida läbi isikliku kogemuse ning võrrelda Eestit enda päritolumaaga
 • aktiivselt oma arvamust avaldada
 • suhelda oma eakaaslastega ning arendada koostööd teistega
Kasu

Olles läbinud mooduli, laps või noor:

 • teab, kust leida lisateavet Eesti ajaloo, geograafia ja looduse kohta;
 • teab, millised on eestlaste traditsioonid ja kombed;
 • oskab võrrelda enda päritolumaa ja Eesti kultuurilisi eripärasid;
 • omab ülevaadet, kust leida lisainfot Eesti laste ja noorte vaba aja veetmise harjumuste ning võimaluste kohta;
 • omab ülevaadet noorte kaasatuse ning avatud noortekeskuste kohta;
 • omab ülevaadet, millised on laste õigused ning teab, kuhu tuleks pöörduda abi saamiseks;
 • teab vanusele sobivalt, kust leida lisainfot seadusest tulenevate keeldude ja piirangute kohta alkoholi, narkootikumide, tubaka, öösel väljas viibimise ja avaliku korra rikkumise osas.

Tegevuste läbiviimisel jaotatakse lapsed/noored gruppidesse. Koolitusel osalevate laste ja noorte vanuseline jaotus ning tegevuste kestus:

 • 3–5-aastased – 5 h
 • 6–8-aastased – 5 h
 • 9–12-aastased – 8 h
 • 13–15-aastased – 8 h
Õppemeetodid

3-5-aastased ja 6-8-aastased lapsed

Selles vanuses laste puhul on oluline mänguline õppimine ja laste sotsialiseerumisprotsesside toetamine. Tegevuste läbiviimiseks luuakse vaimselt ja füüsiliselt turvaline keskkond, mis toetab lapse suhtlemist kaaslastega ja uute teemade läbimist.

Õppemeetoditena kasutatakse erinevaid teemakohaseid liikumis-, laulu- ning lauamänge. Samuti mängitakse läbi lihtsamaid elulisi situatsioone, millega lapsed Eestis võivad kokku puutuda (nt lasteaed, hädaabinumbrile helistamine jne).

Tegevuste läbiviimisel integreeritakse erinevaid valdkondi nagu keelt, matemaatikat, loodusõpetust, muusikat, liikumist, käelisi tegevusi, mille läbi tutvustatakse Eesti kultuuri, loodust, sümboleid, ajalugu, geograafiat, rahvapärimust. Tegevusi viiakse läbi nii grupis koos kui ka alarühmades, mis toetaks laste omavahelist suhtlemist ja koostöist õppimist. Samuti kasutatakse laste eale sobivaid infotehnoloogiliste vahendite võimalusi.

9-12-aastased ja 13-15-aastased noored

Selles vanuses noorte puhul pööratakse tähelepanu teemade läbimisel noorte varasemate kogemuste seostamisele ja võrdlemisele Eesti kontekstiga. Noori suunatakse koolitusel võimalikult palju omavahel suhtlema, samuti julgustatakse neid oma varasemate kogemuste tutvustamise läbi looma seoseid Eesti kultuuri ja keskkonnaga. Võimalusel kasutatakse ka digitehnoloogiat ja noorte enda nutivahendeid, mis aitavad tutvustada Eesti kui e-riigi võimalusi ja annavad infot noortele loodud võimaluste ja teenuste kohta Eestis.

Õppemeetoditena kasutatakse sisulisi arutelusid noore enda ja oma kogemuse tutvustamiseks, seostamiseks Eestiga ning rühma– ja paaristööd. Enamik tegevusi viiakse läbi väikestes gruppides, mis toetab noorte omavahelist tutvumist ja suhtlemist ning üksteise aktsepteerimist.

Noortele antakse erinevaid ülesandeid, mida on võimalik lahendada oma õpioskusi kasutades otsides infot neile kasutada antud vahenditest, sh nutiseadmetest. Noorte aktiviseerimiseks ja õppimist toetava keskkonna loomiseks kasutatakse ka erinevaid aktiviseerivaid mänge, näiteks Eestiga seotud lauamänge, liikumismänge, rahvamänge, laulumänge.

Lõimiv teadmiste omandamine ja tegevuspõhine õppimine muudab noorte õppimise tulemuslikuks ja põnevaks.

Koolitusmaterjalid

Koolitusel osalenud lapsed ja noored saavad kaasa ka koolitusmaterjali, mis sisaldab koolitusel käsitletud teemasid.

Koolituspäeva ülesehitus

Koolituse ajaline kestvus on 5 tundi (1 päev) ja päevakava on üldjoontes järgmine:

10:00 – 11:00

Esimene teemaplokk

11:00 – 11:15

Paus

11:15 – 12:15

Teine teemaplokk

12:15 – 12:30

Paus

12:30 – 13:45

Kolmas teemaplokk

13:45 – 14:30

Lõuna

14:30 – 15:00

Neljas teemaplokk


Koolituse läbiviijate poolt pakutakse lastele koolituspäeva jooksul mahla ja suupisteid.

Koolituspäev lõppeb aruteluga, mille käigus lapsed ja noored räägivad, mida nad teada said ja saavad küsida, mida soovivad veel Eesti kohta teada saada.

Koolituspäeva järgselt koostatakse koolitajate poolt kokkuvõte lastevanematele ning antakse tagasisidet koolituspäeval käsitletud teemade ja läbiviidud tegevuste kohta.

Laste ja noorte teemamooduli kohta lisainfo saamiseks võtke koolitajatega ühendust aadressil children@settleinestonia.ee

Viimati muudetud: neljapäev, 8. veebruar 2018, 13:45