Kohanemisprogrammi koolitusel osalemise eelduseks on Eesti elamisloa olemasolu. Uuri rohkem programmi kohta siit.

Laste- ja noortemoodul

Laste ja noorte teemamoodul on mõeldud 3-15 aastastele Eestisse saabunud lastele ja noortele. Mooduli eesmärgiks on anda lastele ja noortele nende vanusest lähtuvalt interaktiivsel viisil edasi esmaseid teadmisi Eesti kohta.

Mooduli läbiviimisel pannakse suurt rõhku mängulisele õppimisele lõimides endas erinevaid tegevusi ning teemasid. Olulisel kohal on ka laste sotsialiseerumisprotsessi toetamine, tagades selleks vaimselt ning füüsiliselt turvaline keskkond ja võimalus suhelda eakaaslastega. Laste ja noorte koolitusmoodulit viivad läbi oma ala spetsialistid.

Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on aidata kaasa Eestisse saabunud laste ja noorte sisseelamisele ja üldisele kohanemisele Eesti ühiskonnas. Selleks antakse vastavalt vanusele teadmised riigi ja ühiskonna toimimisest, igapäevasest eluolust, õppimisega seotud teemade ja kultuurikeskkonna kohta.
Laste ja noorte moodulit viivad läbi kogenud oma ala spetsialistid.

Lapsevanematele

Laste- ja noortemoodulis osalemiseks on mitmeid võimalusi

• Saate jätta lapse koolitusele ning  ise kõrvalruumis samaaegselt toimuval peremooduli koolitusel osaleda;
• Saate tuua lapse koolitusele ja jätta ta õpetaja hoolde. Päeva lõpus saate lapsele järgi tulla;
• Saate lapsega koos koolitusel osaleda.

Kontakt:

Expat Relocation Estonia
info@settleinestonia.ee

Registreeru

Koolituse käigus käsitletakse peamisi teemasid, mida on Eesti ühiskonda sisseelamiseks ja üldiseks kohanemiseks kasulik teada just lastel ja noortel.

Milliseid teemasid tutvustatakse?

 • Eesti ajalugu, geograafia, loodus
 • Eestlaste traditsioonid ja kombed
 • Eesti kultuurilised eripärad
 • Õpikultuur
 • Eesti laste ja noorte vaba aja veetmise harjumused ning võimaluseda
 • Noorte kaasatus ühiskonnas
 • Lapse õigused
 • Hädaolukorras võimalused saada abi
 • Seadusest tulenevad keelud ja piirangud lastele ja noortele

Koolituspäeva käigus saavad lapsed ja noored:

 • uurida, avastada, katsetada
 • õppida läbi isikliku kogemuse ning võrrelda Eestit enda päritolumaaga
 • aktiivselt oma arvamust avaldada
 • suhelda oma eakaaslastega ning arendada koostööd teistega

Mida annab koolitusel osalemine lapsele või noorele?

 • Teabe, kust leida lisateavet Eesti ajaloo, geograafia ja looduse kohta;
 • Teabe, millised on eestlaste traditsioonid ja kombed;
 • Oskuse võrrelda enda päritolumaa ja Eesti kultuurilisi eripärasid;
 • Ülevaate, kust leida lisainfot Eesti laste ja noorte vaba aja veetmise harjumuste ning võimaluste kohta;
 • Ülevaate noorte kaasatuse ning avatud noortekeskuste kohta;
 • Ülevaate, millised on laste õigused ning teab, kuhu tuleks pöörduda abi saamiseks;
 • Vastavalt vanusele teab noor, kust leida lisainfot seadusest tulenevate keeldude ja piirangute kohta alkoholi, narkootikumide, tubaka, öösel väljas viibimise ja avaliku korra rikkumise osas.

Tegevuste läbiviimisel jaotatakse lapsed/noored gruppidesse. Koolitusel osalevate laste ja noorte vanuseline jaotus ning tegevuste kestus:

 • 3–5-aastased – 5 h
 • 6–8-aastased – 5 h
 • 9–12-aastased – 8 h
 • 13–15-aastased – 8 h

3-5-aastased ja 6-8-aastased lapsed

Selles vanuses laste puhul on oluline mänguline õppimine ja laste sotsialiseerumisprotsesside toetamine. Tegevuste läbiviimiseks luuakse vaimselt ja füüsiliselt turvaline keskkond, mis toetab lapse suhtlemist kaaslastega ja uute teemade läbimist.
Õppemeetoditena kasutatakse erinevaid teemakohaseid liikumis-, laulu- ning lauamänge. Samuti mängitakse läbi lihtsamaid elulisi situatsioone, millega lapsed Eestis võivad kokku puutuda (nt lasteaed, hädaabinumbrile helistamine jne).
Tegevuste läbiviimisel seotakse erinevaid valdkondi nagu keel, matemaatika, loodusõpetus, muusika, liikumine, käelised tegevused – ,nende kaudu tutvustatakse Eesti kultuuri, loodust, sümboleid, ajalugu, geograafiat ja rahvapärimust. Tegevusi viiakse läbi nii grupis koos kui ka väiksemates rühmades. Just nii  toetatakse laste omavahelist suhtlemist ja koostööle suunatud õppimist. Samuti kasutatakse laste eale sobivaid infotehnoloogiliste vahendite võimalusi.

9-12-aastased ja 13-15-aastased noored

Selles vanuses noorte puhul pööratakse teemade läbimisel ja käsitlemisel tähelepanu osalejate varasematele kogemustele ja sellele kuidas neid Eestis ühiskonnaga seostada ja võrrelda. Noori suunatakse koolitusel võimalikult palju omavahel suhtlema, samuti julgustatakse neid oma varasemate kogemuste tutvustamise kaudu looma seoseid Eesti kultuuri ja keskkonnaga. Võimalusel kasutatakse ka digitehnoloogiat ja noorte enda nutivahendeid, mis aitavad tutvustada Eesti kui e-riigi võimalusi ja annavad infot noortele loodud võimaluste ja teenuste kohta Eestis.
Õppemeetoditena kasutatakse sisulisi arutelusid noore ja tema kogemuse tutvustamiseks ja seostamiseks Eestiga. Enamik tegevusi viiakse läbi väikestes gruppides, mis toetab noorte omavahelist tutvumist ja suhtlemist ning üksteise aktsepteerimist.
Noortele antakse erinevaid ülesandeid, mida on võimalik lahendada rakendades erinevaid õpioskusi – näiteks otsida infot neile kasutada antud vahenditest, sh nutiseadmetest. Noorte aktiviseerimiseks ja õppimist toetava keskkonna loomiseks kasutatakse ka erinevaid mänge – näiteks Eestiga seotud lauamänge, liikumismänge, rahvamänge, laulumänge.

Koolituse ajaline kestvus on 1 päev (5 tundi) ja päevakava näeb üldjuhul välja järgmine:

10:00 – 11:00 Sissejuhatus ja I koolituse osa
11:00 – 11:15 Paus
11:15 – 12:15 II koolituse osa
12:15 – 12:30 Paus
12:30 – 13:45 III koolituse osa
13:45 – 14:30 Lõuna
14:30 – 15:00 IV koolituse osa

Koolituse läbiviijate poolt pakutakse lastele koolituspäeva jooksul mahla ja suupisteid.

Koolituspäev lõppeb aruteluga, mille käigus lapsed ja noored räägivad, mida nad teada said ja saavad küsida, mida soovivad veel Eesti kohta teada saada.

Koolituspäeva järgselt koostatakse koolitajate poolt kokkuvõte lastevanematele ning antakse tagasisidet koolituspäeval käsitletud teemade ja läbiviidud tegevuste kohta.

Laste ja noorte teemamooduli kohta saab lisainfot aadressil info@settleinestonia.ee