Kuidas taotleda Eesti kodakondsust? Pildil on Eesti pass

Kuidas taotleda Eesti kodakondsust?

Kuidas taotleda Eesti kodakondsust ja mida üldse tähendab olla Eesti riigi kodanik? Eesti kodakondsus on kodaniku ja riigi vaheline seaduslik suhe, mis tähendab, et mõlemal osapoolel on nii õigused kui ka kohustused. Enamasti omistatakse riigi kodakondsus inimesele sünniga, kuid seda on võimalik taotleda ka mittekodakondsetel, kes ise soovivad kodanikuks saada – sellist protsessi nimetatakse naturalisatsiooniks.

Seega, Eesti kodakondsus:

 • kaasneb sünniga, kui vähemalt ühel vanemal on Eesti kodakondsus;
 • saadakse naturalisatsiooni teel;
 • taastatakse alaealistena Eesti kodakondsuse kaotanud isikutele;
 • tühistatakse Eesti kodakondsuse äravõtmise või teise riigi kodakondsuse vastuvõtmise tõttu.

Miks on kodakondsus vajalik ja kasulik?

Enamasti soovib mitte-sünnijärgse kodakondsusega inimene kodakondsust taotleda sellises riigis, mida ta peab oma koduks. Koduriigis täieõigusliku kodanikuna elamine avab võimalused ühiskonnaelus kaasa rääkida ja teha olulisi otsuseid (näiteks valimistel hääletamine).

Kodakondsuse saamine ei ole kohustus, vaid pigem võimalus nende jaoks, kes peavad Eestit oma koduks ning soovivad saada kodanikuks. Pealegi loob see võimaluse olla mitte ainult Eesti, vaid samal ajal ka Euroopa Liidu kodanik. See tähendab muu hulgas viisavaba reisimise võimalust Schengeni alal ning teisteski riikides. Euroopa Liidu kodanikuks olemine tähendab ka seda, et inimesel on õigus töötada, elada, õppida või oma äri luua ükskõik millises EL-i liikmesriigis (neid on kokku 28).

Kuidas saada Eesti kodanikuks?

Nagu juba mainitud, siis enamasti kaasneb kodakondsus sünniga. Kuid Eesti kodakondsust saab inimene taotleda ka sellisel juhul, kui ta on sündinud mõnes teises riigis ja saanud sealse kodakondsuse või kui tal on määratlemata kodakondsus.

Mittesünnijärgselt kodakondsuse saamist kirjeldatakse mõistega naturalisatsioon ja see hõlmab endas järgmisi samme:

 • Eestisse elama asumine ja elamisloa taotlemine;
 • keeleeksami sooritamine;
 • kodakondsuse eksami sooritamine;
 • enda vabastamine teise riigi kodakondsusest, kuna Eestis ei ole topeltkodakondsus lubatud;
 • taotluse esitamine;
 • Eesti passi ja ID-kaardi taotlemine.

Kodakondsuse taotlemiseks pöörduge isiklikult Politsei- ja Piirivalveameti teenindusbüroo poole või pöörduge tavaposti või e-posti kaudu.

Mida võiks teada keeleeksamist?

Kodakondsuse soovijaid võib pisut hirmutada asjaolu, et üheks kodanikuks saamise tingimuseks on eduka eesti keele eksami sooritamine. Eesti keel on küll kaunikõlaline, kuid seda peetakse ladusa omandamise mõttes pigem keeruliseks 14 käändega keeleks. Tasub ka silmas pidada, et Eesti kodakondsuse või pikaajalise elaniku elamisloa saamiseks peab keeleoskuse tase olema vähemalt B1, mis tähendab, et B1 tasemel keeleoskaja peaks:

 • aru saama kõigest olulisest omale tuttaval teemal, näiteks kool, töö või vaba aeg;
 • toime tulema riigis, kus seda keelt (ehk siis praegusel juhul: eesti keelt) räägitakse;
 • oskama koostada lihtsat teksti enda jaoks huvitaval teemal;
 • oskama kirjeldada sündmusi, unistusi, mõtteid ja eesmärke ning lühidalt neid ka selgitada.

Õnneks väga häid keeleõppe võimalusi (erinevad kursuseid ja keeleõppe mooduleid) meil jätkub ja lisaks on edu võtmeks pidev argipäevane suhtlemine kohalike inimestega. Aga alustada tasub päris algusest, seega B1 keeloskuse tasemeni jõudmine võib võtta natuke aega. Kõigepealt peaks startima A1 tasemelt, mis annab eesti keelekeskkonnas hakkama saamiseks algteadmised ja loob tugeva aluspõhja edaspidiseks.

Uuri Settle in Estonia eesti keele algõppe mooduli kohta lähemalt siit. Keeletasemete ja kodakondsuse taotlemiseks vajaliku keeleeksami kohta leiad rohkem infot ka näiteks Innove koduleheküljelt.

Kokkuvõtvalt – kes saab kodakondsust taotleda?

Vaatame lõpetuseks üle veel olulised tingimused, mida on Eesti kodakondsuse taotlemiseks tarvis. Eesti kodakondsust saab taotleda juhul, kui:

 • teil on pikaajalise elamisloa või alalise elamisõiguse või -loa õigus (kes on asunud Eestisse elama või sündinud Eestis enne 1. juulit 1990);
 • olete elanud enne taotluse esitamist Eestis elanud vähemalt kaheksa aastat elamisloa või elamisõiguse alusel, millest vähemalt viis viimast aastat alaliselt;
 • olete sooritanud eesti keele tasemeeksami (see eksam ei ole kohustuslik, kui olete omandanud eestikeelse põhi-, kesk- või kõrghariduse);
 • olete sooritanud Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami;
 • teil on Eestis ametlik ja püsiv sissetulek;
 • teie elukoht on sisse kantud Eesti rahvastikuregistrisse;
 • olete Eesti riigile lojaalne.

Vajalikud dokumendid taotluse esitamiseks:

 • ankeet taotluseks;
 • keeleeksami sooritamise tunnistus;
 • kodakondsuse eksami sooritamise tunnistus;
 • tõend ametliku ning seadusliku sissetuleku kohta;
 • foto (40 × 50 mm);
 • riigilõivu tasumise tõend;
 • tõend, et olete eelmisest kodakondsusest vabastatud või teid vabastatakse sellest seoses Eesti kodakondsuse saamisega või olete kodakondsuseta isik.

Kodakondsuse taotlemise tingimused võivad aja jooksul muutuda ning alati ajakohase info leiate Eesti Politsei- ja Piirivalveameti veebilehelt.

Kui teid huvitab elama asumine Eestis ja kodakondsuse taotlemine, siis on ka teisi häid võimalusi end kõige olulisega kurssi viia. Näiteks saab kasulikku infot lugeda Settle in Estonia blogipostitustest. Uurige lähemalt!