Kohanemisprogramm

Kohanemisprogramm on Eesti riigi poolt pakutav tasuta õppeprogramm, mis aitab Eestisse saabunud välismaalastel siin kergemini sisse elada ja kohaneda. Erinevatest koolitustest koosnev programm annab ülevaate Eesti riigi ja ühiskonna toimimisest ning igapäevasest elukorraldusest.

Programmi raames õpetatakse eesti keelt, tutvustatakse töö, õppimise ja perekonnaga seotud teemasid.

Lisaks antakse osalejatele võimalus nii kohapealseks aruteluks, kogemuste jagamiseks kui küsimuste küsimiseks.

Kohanemisprogramm koosneb moodulitest ehk erinevate teemapüstitustega koolitustest. Vali endale sobiv moodul vastavalt vajadusele siit.

Kes saavad kohanemisprogrammis osaleda?

Kohanemisprogrammis on oodatud osalema kõik elamisloaga välismaalased, kes on Eestisse saabunud viimase viie aasta jooksul.

Vaata lisa: Korduma kippuvad küsimused.

a) Oled Eestisse saabunud välismaalane, kes on saanud või omandanud elamisloa/elamisõiguse pärast 1.augustit 2015.
Kontrolli oma e-postkasti. Politsei- ja Piirivalveamet annab teile sulle teeninduses üle teavituse võimalusest programmis osalemiseks või saadab selle automaatselt e-posti või posti teel. Kui sa ei ole kutset ega teavitust saanud, siis saad sooviaavalduse ise esitada siin.

b) Oled Eestisse saabunud välismaalane, kes on saanud elamisloa/elamisõiguse enne 1. augustit ja oled Eestis viibinud vähem kui 5 aastat. Politsei- ja Piirivalveametile tuleb esitada sooviavaldus kohanemisprogrammis osalemiseks. Seda saab teha siin.

Seejärel saadab Politsei- ja Piirivalveamet 30 tööpäeva jooksul teavituse kohanemisprogrammis osalemise otsuse kohta e-posti või posti teel. Kui sooviavalduse esitaja vastab kohanemisprogrammis osalemise tingimustele (st on Eestis seaduslikult elamisloa või elamisõiguse alusel viibinud vähem kui viis aastat), saadab PPA teavituse kohanemisprogrammis osalemise võimaluse kohta talle e-posti või posti teel või annab vastava teavituse kätte PPA teeninduses (Euroopa Liidu kodanikele). Kui sooviavaldusele vastatakse positiivselt, on tarvis end kohanemisprogrammi iseseisvalt registreerida. Täiendavat infot leiad korduma kippuvate küsimuste seast.

Pärast seda, kui sinuni on saabunud Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) teavituskiri kohanemisprogrammis osalemise võimaluse kohta ning oled saanud kätte oma isikut tõendava dokumendi, on sul võimalik ennast iseseisvalt registreerida erinevatele kohanemisprogrammi koolitustele.
Seda saab teha siin.

Registreerumise järgselt võtab koolitaja sinuga isiklikult ühendust, et kinnitada või täpsustada üle koolitusaeg ja koht ning muu vajalik.
Kohanemisprogramm sisaldab nii algtaseme keeleõpet kui ka erinevaid teemakoolitusi, mis on seotud üldise elu ja toimetulekuga Eestis. Koolitusmooduleid on kokku seitse.

Koolituspäevale on kindlasti vaja kaasa võtta Politsei- ja Piirivalveameti poolt väljastatud isikut tõendav dokument.

Juhime tähelepanu järgnevale:

– Laste ja noorte moodulis saavad osaleda ainult alla 15-aastased uussisserändajad.
– Rahvusvahelise kaitse moodulis saavad osaleda ainult rahvusvahelise kaitse saajad.
– Rahvusvahelise kaitse saajad ei saa osaleda kohanemisprogrammi keeleõppes. Eestis rahvusvahelise kaitse saanud isikutele pakutakse eesti keele õpet vastavalt Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadusele (VRKS)[1] Sotsiaalministeeriumi poolt.

Rohkem infot rahvusvahelise kaitse saanud isikute keeleõppevõimaluste kohta on võimalik saada võttes ühendust Varjupaigataotlejate Majutuskeskusega.

Kes on koolitajad?

– EXPAT RELOCATION ESTONIA

Koolituste (v.a rahvusvahelise kaitse mooduli) läbiviijaks on Expat Relocation Estonia.

Expat Relocation Estonia OÜ on 2013. aastal asutatud ettevõte, mille põhitegevusalaks on välismaalastest spetsialistidele Eestisse saabumisel erinevate tugiteenuste pakkumine. Eestisse saabujatele pakutavate teenuste loetelu on pikk – alates saabumiseelsest nõustamisest, saabumise korraldamisest kuni kohapeal erinevate juriidiliste- ja olmeküsimuste lahendamiseni.
Ettevõttel on väga hea oskusteave ja kogemus ning partnerite võrgustik Eestisse saabuvatele välismaalastele kohanemis- ja keelekoolituste pakkumiseks.

Kontakt:

Detailsema info saamiseks ja/või erinevaid mooduleid puudutavate küsimuste korral on võimalik pöörduda koolitaja poole aadressil info@settleinestonia.ee

RAHVUSVAHELINE MIGRATSIOONIORGANISATSIOON

Rahvusvahelise kaitse teemamooduli läbiviijaks on Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni Eesti esindus (IOM Eesti).
IOM on juhtiv valitsustevaheline migratsioonialane organisatsioon, mis teeb tihedat koostööd nii valitsuste, valitsusvaheliste kui ka valitsusväliste osapooltega. IOMi eesmärgiks on toetada humaanset ja korrapärast migratsiooni.
Alates liitumisest on IOM Eesti esinduse põhilisteks tegevusvaldkondadeks:

● kultuuriline orientatsioon varjupaigataotlejatele ja rahvusvahelise kaitse saajatele
● toetatud vabatahtlik tagasipöördumine ja reintegratsioon
● tehniline koostöö ja ametnike teadlikkuse tõstmine
● ühiskonna teadlikkuse tõstmine

Detailsema info saamiseks ja/või rahvusvahelise kaitse teemamoodulit puudutavate küsimuste korral on võimalik pöörduda koolitaja poole aadressil: internationalprotection@settleinestonia.ee.

Kohanemisprogramm on Eesti riigi poolt pakutav õppeprogramm, mis toetab välismaalase sisseelamist ja kohanemist Eestis ning sisaldab teemapõhiseid koolitusi ja A1 tasemel eesti keele õpet.
Kohanemisprogrammi sisu, selles osalemise tingimused ning selles osalemisse suunamise kord on kehtestatud siseministri 13. augusti 2014. aasta määruses nr 34 “Kohanemisprogramm”.

Kohanemisprogrammi eesmärk on uussisserändaja rändeprotsessi, kohanemise ja hilisema lõimumise toetamine, tagades neile teadmised riigi ning ühiskonna toimimise, igapäevase eluolu korraldamise, töö, õppimise ja perekonnaga seotud teemadel ning soodustades esmase eesti keele oskuse omandamist.

Kohanemisprogrammi rahastab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) kaudu ning Eesti Vabariigi Siseministeerium.
Kohanemisprogrammi rahvusvahelise kaitse moodulit rahastatab Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond (AMIF) ning Eesti Vabariigi Siseministeerium.