fbpx
KKK2020-09-01T09:18:13+03:00
1. Kes saavad kohanemisprogrammis osaleda?2021-01-22T13:38:32+02:00

Kohanemisprogrammis saavad osaleda inimesed, kes on saabunud Eestisse nii õppima, töötama*, perekonnaliikmena või muudel põhjustel ja on siin seaduslikult viibinud alla 5 aasta.

1. Välismaalased, kellele on antud tähtajaline elamisluba Eestis välismaalaste seaduse või välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse alusel;
2. Euroopa Liidu kodanikud, kellel on tähtajaline elamisõigus Eestis ning kellele on välja antud isikutunnistus;
3. Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikmed, kellele on antud tähtajaline elamisõigus Eestis.

 

* välja arvatud lühiajalise tööviisaga saabunud töötajad

2. Kuidas ma saan osaleda kohanemisprogrammi koolitustel?2020-07-02T10:17:40+03:00
Kohanemisprogrammi koolitusel osalemise eelduseks on Eesti elamisloa olemasolu. Uuri rohkem programmi kohta siit.

Kui oled Eestisse saabunud välismaalane, kes on saanud või omandanud elamisloa/elamisõiguse pärast 1.augustit 2015:

Politsei- ja Piirivalveamet annab sulle teeninduses üle teavituse võimalusest programmis osalemiseks või saadab selle automaatselt e-posti või posti teel.

Kui oled Eestisse saabunud välismaalane, kes on saanud või omandanud elamisloa/elamisõiguse enne 1. augustit ja oled Eestis seaduslikult elanud vähem kui 5 aastat:

Politsei- ja Piirivalveametile tuleb esitada sooviavaldus kohanemisprogrammis osalemiseks. Sooviavalduse saate esitada siin, e-posti teel (ppa@politsei.ee), posti teel (aadressil Politsei- ja Piirivalveamet, Pärnu mnt. 139, 15060, Tallinn) või isiklikult PPA teenindustes. Teeninduste asukohad leiad siit.

Seejärel saadab Politsei- ja Piirivalveamet 30 tööpäeva jooksul teavituse kohanemisprogrammis osalemise otsuse kohta e-posti või posti teel.

Kui sooviavaldusele vastatakse positiivselt, on tarvis end kohanemisprogrammi iseseisvalt registreerida. Seda saab teha siin.

3. Saabusin Eestisse enne 01.08.2015. Kas mul on õigus kohanemisprogrammis osaleda?2019-09-30T18:07:05+03:00
Kohanemisprogrammi koolitusel osalemise eelduseks on Eesti elamisloa olemasolu. Uuri rohkem programmi kohta siit.

Jah, Teil on õigus osaleda, kui olete Eestis seaduslikult viibinud vähem kui viis aastat.
Koolitustel osalemiseks tuleb Teil PPA-le esitada sooviavaldus. Sooviavalduse saate esitada siin, e-posti teel (ppa@politsei.ee), posti teel (aadressil Politsei- ja Piirivalveamet, Pärnu mnt. 139, 15060, Tallinn) või isiklikult PPA teenindustes. Teeninduste asukohad leiad siit.

4. Millistel koolitustel on mul õigus osaleda?2019-10-02T12:46:01+03:00

Kohanemisprogrammi raames on Eestisse saabunud välismaalasel võimalus vabalt valida järgmiste temaatiliste koolitusmoodulite vahel:

baasmoodul
töö ja ettevõtlus
õppimine
teadus
perekond
algtaseme (A1) keeleõpe

Juhime tähelepanu järgnevale:

– Laste ja noorte koolitusmoodulis on võimalik osaleda 3-15 aastastel uussisserändajatel;
– Rahvusvahelise kaitse koolitusmoodulis saavad osaleda ainult rahvusvahelise kaitse saajad.
– Rahvusvahelise kaitse saajad ei saa osaleda kohanemisprogrammi keeleõppes, küll aga pakutakse Eestis rahvusvahelise kaitse saanud isikutele eesti keele õpet vastavalt Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadusele (VRKS) Sotsiaalministeeriumi poolt.

Rohkem infot rahvusvahelise kaitse saanud isikute keeleõppevõimaluste kohta on võimalik saada võttes ühendust Varjupaigataotlejate Majutuskeskusega.

5. Kas koolitusel osalemiseks peab mul olema Eesti Politsei- ja Piirivalveameti poolt väljastatud isikut tõendav dokument?2019-09-30T18:07:31+03:00

Euroopa Liidu kodanikul peab olema isikutunnistus (A European Union citizen residing in Estonia on the basis of a valid right of residence shall hold an identity card) ja kolmanda riigi kodaniku elamisluba (A third-country national residing in Estonia on the basis of a valid residence permit or the right of residence shall hold a residence permit card)

6. Kas mul on õigus osaleda kohanemisprogrammis korduvalt?2019-09-30T18:07:42+03:00

Ei. Kohanemisprogrammi igal koolitusel ja keeleõppes on teil õigus osaleda 5-aastase perioodi jooksul ühel korral.

7. Kui kaua on mul õigus kohanemisprogrammis osaleda?2019-09-30T18:07:55+03:00

Välismaalastel on võimalik kohanemisprogrammi koolitusmoodulites ja algtaseme keeleõppes osaleda 5 aasta jooksul. See aeg hakkab EL kodanikel kehtima alates hetkest, kui on omandatud elamisõigus, EL kodanike perekonnaliikmetel ning kolmandate riikide kodanikel hakkab aeg kehtima alates tähtajalise elamisloa / tähtajalise elamisõiguse andmise otsuse tegemisest.

8. Olen kohanemisprogrammis osalemiseks esitanud sooviavalduse, kuid PPA ja/või koolitaja on mulle teatanud, et mul ei ole õigust kohanemisprogrammis osaleda. Miks? Millistel koolitustel on mul võimalus osaleda?2019-09-30T18:08:07+03:00

Kohanemisprogrammi koolitused on suunatud esmase kohanemist soodustava info ja teadmiste andmisele. Kui olete Eestis seaduslikult viibinud pikemalt, on tõenäoline, et olete vajalikud esmased teadmised juba omandanud.
Välismaalased, kes on Eestis seaduslikult viibinud kauem kui 5 aastat ning need, kes on juba kohanemisprogrammi läbinud, saavad osaleda Integratsiooni Sihtasutuse (INSA) lõimumiskoolitustel. Need koosnevad kodakondsuseksamiks ettevalmistuse moodulist, kultuurimoodulist ja üldkeeleõppemoodulist (tasemed A2, B1 ja B2), samuti keele- ja kultuurikümbluse tegevustest.

Rohkem infot

Samuti pakub INSA nõustamiskeskustes, telefoni ning veebi teel info- ja nõustamisteenust: avalike teenuste olemasolu ja kättesaadavuse ning ka muude lõimumist toetavate tegevuste kohta.

Rohkem infot

9. Mida tähendab koolitusele suunamine?2020-02-03T15:34:28+02:00

Kohanemisprogrammi koolitustel osalemise eelduseks on kohanemisprogrammi suunamine. Kohanemisprogrammi suunab välismaalasi Politsei- ja Piirivalveamet (PPA), väljastades suunamise kohta välismaalasele teavituskirja.
Suunamist on võimalik saada kahel viisil:

Automaatselt saavad Politsei- ja Piirivalveametilt suunamise kohanemisprogrammi need välismaalased, kellele on antud elamisluba või elamisõigus või kes on omandanud Eestis elamisõiguse pärast 01.08.2015. Teavitus kohanemisprogrammi suunamise kohta saadetakse välismaalasele e-posti või posti teel või antakse kätte PPA teeninduses (Euroopa Liidu kodanikele).

Neil uussisserändajatel, kellele on antud elamisluba või elamisõigus või kes on omandanud elamisõiguse Eestis enne 01.08.2015, kuid kes on viibinud Eestis seaduslikult vähem kui viis aastat ning ta soovib osaleda kohanemisprogrammis, tuleb esitada PPA-le sooviavaldus kohanemisprogrammi suunamiseks.

10. Kas kohanemisprogrammi läbimine on kohustuslik?2019-09-30T18:08:34+03:00

Ei. Kohanemisprogramm on kõigile välismaalastele vabatahtlik (v.a rahvusvahelise kaitse koolitus, mis on kohustuslik Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimestele). Mingeid sanktsioone programmis mitteosalemise korral ei järgne.

11. Kas kohanemisprogrammis mitteosalemine või mitteläbimine saab olla aluseks elamisloa mitteandmisele, elamisloa pikendamisest keeldumisele või elamisloa tühistamisele?2019-09-30T18:08:49+03:00

Ei, kohanemisprogrammis mitteosalemisel või mitteläbimisel mingeid sanktsioone ei järgne.

12. Kui palju maksab kohanemisprogrammis osalemine?2019-09-30T18:09:05+03:00

Kohanemisprogrammi koolitustel osalemine on tasuta. Programmi rahastab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest ning Siseministeerium.

13. Kui tihti toimuvad kohanemisprogrammi koolitused? Kui suured on koolitusgrupid?2019-09-30T18:09:18+03:00

Kohanemisprogrammi koolitused toimuvad regulaarselt. Info koolitusaegade kohta on leitav siit . Koolituste kuupäevade, sageduse ning gruppide komplekteerimise eest vastutavad koolituste pakkujad, lisainfo siit. Ühe koolitusgrupi suurus on olenevalt koolitusest ja selle ajast varieeruv, ent  üldjuhul on see vahemikus 5-25 inimest.

14. Millistes keeltes toimuvad kohanemiskoolitused? Millistes keeltes on saadaval kohanemisprogrammi info- ja õppematerjalid?2020-10-05T10:12:44+03:00

Kohanemisprogrammi koolitused toimuvad inglise ja vene keeles. Kõik kohanemisprogrammi koolitusi puudutavad info- ja õppematerjalid on kõikidele huvilistele kättesaadavad inglise ja vene keeles.

NB! Rahvusvahelise kaitse mooduli koolitused toimuvad lisaks nii inglise ja vene keelele vastavalt vajadusele ka türgi ja araabia keeles.

15. Kuidas toimub kohanemisprogrammi läbimine?2019-09-30T18:09:39+03:00

Koolituspäeva lõpus tuleb kõikidel koolitusmoodulis osalejatel täita enesehindamis- ja tagasisideküsimustik. Keeleõppe lõppedes tuleb osalejatel täita test ja tagasisideküsimustik. Kohanemiskoolituste läbimist tõendab sertifikaat, mis edastatakse koolitaja poolt digitaalselt või soovi korral paberkandjal.

16. Kelle poole on võimalik pöörduda, kui mul on küsimusi kohanemisprogrammi ja kohanemisprogrammi koolituste kohta?2019-09-30T18:09:50+03:00

Kõikide küsimuste korral võib pöörduda meiliaadressile info@settleinestonia.ee

17. Kes vastutab kohanemisprogrammi eest?2019-09-30T18:10:01+03:00

Kohanemisprogrammi eest vastutab Eesti Vabariigi Siseministeerium.
Kohanemisprogrammi puudutavates küsimustes (sh pressipäringud) on võimalik informatsiooni saada kontakteerudes aadressil info@siseministeerium.ee.

18. Milliseid kohanemisprogrammi koolitustel osalemisega seotud kulud hüvitatakse? Milline on kulude hüvitamise kord?2021-01-22T09:54:51+02:00

Teemamooduli koolitustel osalemiseks on võimalik taotleda transpordi- ja majutuskulude hüvitamist – seda juhul, kui osaleja elukoht asub koolituskohast kaugemal kui 50 km. Lisaks on võimalik taotleda hüvitist ka lastehoiuteenuse eest, et ka lapsevanemad saaksid teemamooduli koolitustel osaleda. Eelnimetatud kulude hüvitamise juures on oluline, et koolitusel osalemiselt oleks olemas ka kirjalik tõestus.

A1/A2 Keeleõppe koolitustel osalemiseks on võimalik taotleda ainult transpordikulude hüvitamist, kui osaleja asukoht asub koolituskohast kaugemal kui 50 km.

Rohkem infot saab aadressil info@settleinestonia.ee

19. Millest koosneb kohanemisprogramm?2019-09-30T18:10:26+03:00

Kohanemisprogramm koosneb A1 taseme keeleõppest ja seitsmest temaatilisest moodulist:

– Baasmoodul – esmane info üldise eluolu kohta Eestis
– Teemamoodulid: töö ja ettevõtlus, õppimine, teadus, perekond, lapsed ja noored ning rahvusvaheline kaitse

20. Kellele kohanemisprogramm mõeldud ei ole?2019-09-30T18:10:40+03:00
Kohanemisprogrammi koolitusel osalemise eelduseks on Eesti elamisloa olemasolu. Uuri rohkem programmi kohta siit.

Lühiajalise tööviisaga saabunud töötajad saavad Eesti riigi teenustega tutvuda siin.

21. Kuidas tühistada registreeringut?2019-11-13T10:13:04+02:00

Kui oled end juba kohanemisprogrammi koolitusele registreerinud, aga selgub, et sul ei ole võimalik osaleda, siis tühista oma registreering kirjutades aadressil info@settleinstonia.ee.

1. Kes saavad kohanemisprogrammis osaleda?2021-01-22T13:38:32+02:00

Kohanemisprogrammis saavad osaleda inimesed, kes on saabunud Eestisse nii õppima, töötama*, perekonnaliikmena või muudel põhjustel ja on siin seaduslikult viibinud alla 5 aasta.

1. Välismaalased, kellele on antud tähtajaline elamisluba Eestis välismaalaste seaduse või välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse alusel;
2. Euroopa Liidu kodanikud, kellel on tähtajaline elamisõigus Eestis ning kellele on välja antud isikutunnistus;
3. Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikmed, kellele on antud tähtajaline elamisõigus Eestis.

 

* välja arvatud lühiajalise tööviisaga saabunud töötajad

2. Kuidas ma saan osaleda kohanemisprogrammi koolitustel?2020-07-02T10:17:40+03:00
Kohanemisprogrammi koolitusel osalemise eelduseks on Eesti elamisloa olemasolu. Uuri rohkem programmi kohta siit.

Kui oled Eestisse saabunud välismaalane, kes on saanud või omandanud elamisloa/elamisõiguse pärast 1.augustit 2015:

Politsei- ja Piirivalveamet annab sulle teeninduses üle teavituse võimalusest programmis osalemiseks või saadab selle automaatselt e-posti või posti teel.

Kui oled Eestisse saabunud välismaalane, kes on saanud või omandanud elamisloa/elamisõiguse enne 1. augustit ja oled Eestis seaduslikult elanud vähem kui 5 aastat:

Politsei- ja Piirivalveametile tuleb esitada sooviavaldus kohanemisprogrammis osalemiseks. Sooviavalduse saate esitada siin, e-posti teel (ppa@politsei.ee), posti teel (aadressil Politsei- ja Piirivalveamet, Pärnu mnt. 139, 15060, Tallinn) või isiklikult PPA teenindustes. Teeninduste asukohad leiad siit.

Seejärel saadab Politsei- ja Piirivalveamet 30 tööpäeva jooksul teavituse kohanemisprogrammis osalemise otsuse kohta e-posti või posti teel.

Kui sooviavaldusele vastatakse positiivselt, on tarvis end kohanemisprogrammi iseseisvalt registreerida. Seda saab teha siin.

3. Saabusin Eestisse enne 01.08.2015. Kas mul on õigus kohanemisprogrammis osaleda?2019-09-30T18:07:05+03:00
Kohanemisprogrammi koolitusel osalemise eelduseks on Eesti elamisloa olemasolu. Uuri rohkem programmi kohta siit.

Jah, Teil on õigus osaleda, kui olete Eestis seaduslikult viibinud vähem kui viis aastat.
Koolitustel osalemiseks tuleb Teil PPA-le esitada sooviavaldus. Sooviavalduse saate esitada siin, e-posti teel (ppa@politsei.ee), posti teel (aadressil Politsei- ja Piirivalveamet, Pärnu mnt. 139, 15060, Tallinn) või isiklikult PPA teenindustes. Teeninduste asukohad leiad siit.

4. Millistel koolitustel on mul õigus osaleda?2019-10-02T12:46:01+03:00

Kohanemisprogrammi raames on Eestisse saabunud välismaalasel võimalus vabalt valida järgmiste temaatiliste koolitusmoodulite vahel:

baasmoodul
töö ja ettevõtlus
õppimine
teadus
perekond
algtaseme (A1) keeleõpe

Juhime tähelepanu järgnevale:

– Laste ja noorte koolitusmoodulis on võimalik osaleda 3-15 aastastel uussisserändajatel;
– Rahvusvahelise kaitse koolitusmoodulis saavad osaleda ainult rahvusvahelise kaitse saajad.
– Rahvusvahelise kaitse saajad ei saa osaleda kohanemisprogrammi keeleõppes, küll aga pakutakse Eestis rahvusvahelise kaitse saanud isikutele eesti keele õpet vastavalt Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadusele (VRKS) Sotsiaalministeeriumi poolt.

Rohkem infot rahvusvahelise kaitse saanud isikute keeleõppevõimaluste kohta on võimalik saada võttes ühendust Varjupaigataotlejate Majutuskeskusega.

5. Kas koolitusel osalemiseks peab mul olema Eesti Politsei- ja Piirivalveameti poolt väljastatud isikut tõendav dokument?2019-09-30T18:07:31+03:00

Euroopa Liidu kodanikul peab olema isikutunnistus (A European Union citizen residing in Estonia on the basis of a valid right of residence shall hold an identity card) ja kolmanda riigi kodaniku elamisluba (A third-country national residing in Estonia on the basis of a valid residence permit or the right of residence shall hold a residence permit card)

6. Kas mul on õigus osaleda kohanemisprogrammis korduvalt?2019-09-30T18:07:42+03:00

Ei. Kohanemisprogrammi igal koolitusel ja keeleõppes on teil õigus osaleda 5-aastase perioodi jooksul ühel korral.

7. Kui kaua on mul õigus kohanemisprogrammis osaleda?2019-09-30T18:07:55+03:00

Välismaalastel on võimalik kohanemisprogrammi koolitusmoodulites ja algtaseme keeleõppes osaleda 5 aasta jooksul. See aeg hakkab EL kodanikel kehtima alates hetkest, kui on omandatud elamisõigus, EL kodanike perekonnaliikmetel ning kolmandate riikide kodanikel hakkab aeg kehtima alates tähtajalise elamisloa / tähtajalise elamisõiguse andmise otsuse tegemisest.

8. Olen kohanemisprogrammis osalemiseks esitanud sooviavalduse, kuid PPA ja/või koolitaja on mulle teatanud, et mul ei ole õigust kohanemisprogrammis osaleda. Miks? Millistel koolitustel on mul võimalus osaleda?2019-09-30T18:08:07+03:00

Kohanemisprogrammi koolitused on suunatud esmase kohanemist soodustava info ja teadmiste andmisele. Kui olete Eestis seaduslikult viibinud pikemalt, on tõenäoline, et olete vajalikud esmased teadmised juba omandanud.
Välismaalased, kes on Eestis seaduslikult viibinud kauem kui 5 aastat ning need, kes on juba kohanemisprogrammi läbinud, saavad osaleda Integratsiooni Sihtasutuse (INSA) lõimumiskoolitustel. Need koosnevad kodakondsuseksamiks ettevalmistuse moodulist, kultuurimoodulist ja üldkeeleõppemoodulist (tasemed A2, B1 ja B2), samuti keele- ja kultuurikümbluse tegevustest.

Rohkem infot

Samuti pakub INSA nõustamiskeskustes, telefoni ning veebi teel info- ja nõustamisteenust: avalike teenuste olemasolu ja kättesaadavuse ning ka muude lõimumist toetavate tegevuste kohta.

Rohkem infot

9. Mida tähendab koolitusele suunamine?2020-02-03T15:34:28+02:00

Kohanemisprogrammi koolitustel osalemise eelduseks on kohanemisprogrammi suunamine. Kohanemisprogrammi suunab välismaalasi Politsei- ja Piirivalveamet (PPA), väljastades suunamise kohta välismaalasele teavituskirja.
Suunamist on võimalik saada kahel viisil:

Automaatselt saavad Politsei- ja Piirivalveametilt suunamise kohanemisprogrammi need välismaalased, kellele on antud elamisluba või elamisõigus või kes on omandanud Eestis elamisõiguse pärast 01.08.2015. Teavitus kohanemisprogrammi suunamise kohta saadetakse välismaalasele e-posti või posti teel või antakse kätte PPA teeninduses (Euroopa Liidu kodanikele).

Neil uussisserändajatel, kellele on antud elamisluba või elamisõigus või kes on omandanud elamisõiguse Eestis enne 01.08.2015, kuid kes on viibinud Eestis seaduslikult vähem kui viis aastat ning ta soovib osaleda kohanemisprogrammis, tuleb esitada PPA-le sooviavaldus kohanemisprogrammi suunamiseks.

10. Kas kohanemisprogrammi läbimine on kohustuslik?2019-09-30T18:08:34+03:00

Ei. Kohanemisprogramm on kõigile välismaalastele vabatahtlik (v.a rahvusvahelise kaitse koolitus, mis on kohustuslik Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimestele). Mingeid sanktsioone programmis mitteosalemise korral ei järgne.

11. Kas kohanemisprogrammis mitteosalemine või mitteläbimine saab olla aluseks elamisloa mitteandmisele, elamisloa pikendamisest keeldumisele või elamisloa tühistamisele?2019-09-30T18:08:49+03:00

Ei, kohanemisprogrammis mitteosalemisel või mitteläbimisel mingeid sanktsioone ei järgne.

12. Kui palju maksab kohanemisprogrammis osalemine?2019-09-30T18:09:05+03:00

Kohanemisprogrammi koolitustel osalemine on tasuta. Programmi rahastab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest ning Siseministeerium.

13. Kui tihti toimuvad kohanemisprogrammi koolitused? Kui suured on koolitusgrupid?2019-09-30T18:09:18+03:00

Kohanemisprogrammi koolitused toimuvad regulaarselt. Info koolitusaegade kohta on leitav siit . Koolituste kuupäevade, sageduse ning gruppide komplekteerimise eest vastutavad koolituste pakkujad, lisainfo siit. Ühe koolitusgrupi suurus on olenevalt koolitusest ja selle ajast varieeruv, ent  üldjuhul on see vahemikus 5-25 inimest.

14. Millistes keeltes toimuvad kohanemiskoolitused? Millistes keeltes on saadaval kohanemisprogrammi info- ja õppematerjalid?2020-10-05T10:12:44+03:00

Kohanemisprogrammi koolitused toimuvad inglise ja vene keeles. Kõik kohanemisprogrammi koolitusi puudutavad info- ja õppematerjalid on kõikidele huvilistele kättesaadavad inglise ja vene keeles.

NB! Rahvusvahelise kaitse mooduli koolitused toimuvad lisaks nii inglise ja vene keelele vastavalt vajadusele ka türgi ja araabia keeles.

15. Kuidas toimub kohanemisprogrammi läbimine?2019-09-30T18:09:39+03:00

Koolituspäeva lõpus tuleb kõikidel koolitusmoodulis osalejatel täita enesehindamis- ja tagasisideküsimustik. Keeleõppe lõppedes tuleb osalejatel täita test ja tagasisideküsimustik. Kohanemiskoolituste läbimist tõendab sertifikaat, mis edastatakse koolitaja poolt digitaalselt või soovi korral paberkandjal.

16. Kelle poole on võimalik pöörduda, kui mul on küsimusi kohanemisprogrammi ja kohanemisprogrammi koolituste kohta?2019-09-30T18:09:50+03:00

Kõikide küsimuste korral võib pöörduda meiliaadressile info@settleinestonia.ee

17. Kes vastutab kohanemisprogrammi eest?2019-09-30T18:10:01+03:00

Kohanemisprogrammi eest vastutab Eesti Vabariigi Siseministeerium.
Kohanemisprogrammi puudutavates küsimustes (sh pressipäringud) on võimalik informatsiooni saada kontakteerudes aadressil info@siseministeerium.ee.

18. Milliseid kohanemisprogrammi koolitustel osalemisega seotud kulud hüvitatakse? Milline on kulude hüvitamise kord?2021-01-22T09:54:51+02:00

Teemamooduli koolitustel osalemiseks on võimalik taotleda transpordi- ja majutuskulude hüvitamist – seda juhul, kui osaleja elukoht asub koolituskohast kaugemal kui 50 km. Lisaks on võimalik taotleda hüvitist ka lastehoiuteenuse eest, et ka lapsevanemad saaksid teemamooduli koolitustel osaleda. Eelnimetatud kulude hüvitamise juures on oluline, et koolitusel osalemiselt oleks olemas ka kirjalik tõestus.

A1/A2 Keeleõppe koolitustel osalemiseks on võimalik taotleda ainult transpordikulude hüvitamist, kui osaleja asukoht asub koolituskohast kaugemal kui 50 km.

Rohkem infot saab aadressil info@settleinestonia.ee

19. Millest koosneb kohanemisprogramm?2019-09-30T18:10:26+03:00

Kohanemisprogramm koosneb A1 taseme keeleõppest ja seitsmest temaatilisest moodulist:

– Baasmoodul – esmane info üldise eluolu kohta Eestis
– Teemamoodulid: töö ja ettevõtlus, õppimine, teadus, perekond, lapsed ja noored ning rahvusvaheline kaitse

20. Kellele kohanemisprogramm mõeldud ei ole?2019-09-30T18:10:40+03:00
Kohanemisprogrammi koolitusel osalemise eelduseks on Eesti elamisloa olemasolu. Uuri rohkem programmi kohta siit.

Lühiajalise tööviisaga saabunud töötajad saavad Eesti riigi teenustega tutvuda siin.

21. Kuidas tühistada registreeringut?2019-11-13T10:13:04+02:00

Kui oled end juba kohanemisprogrammi koolitusele registreerinud, aga selgub, et sul ei ole võimalik osaleda, siis tühista oma registreering kirjutades aadressil info@settleinstonia.ee.

Go to Top