Kohanemisprogrammi koolitusel osalemise eelduseks on Eesti elamisloa olemasolu. Uuri rohkem programmi kohta siit.

A1 ja A2 taseme eesti keele õpe

Lisaks temaatilistele moodulitele on kohanemisprogrammi raames võimalik osaleda ka A1-ja A2-taseme eesti keele kursustel. A1-taseme kursus kestab orienteeruvalt 3 kuud (100 akadeemilist tundi) ning A2-taseme kursus orienteeruvalt 5 kuud (150 akadeemilist tundi). Osalejatel on võimalik valida hommikuste, lõunaste ja õhtuste aegade vahel Tallinnas, Tartus ja Narvas.

NB! Alates 2021. aastast pakume keeleõpet uue metoodika alusel: keeleõpe toimub eesti keeles ja keelegruppe ei jaotata baaskeele põhiselt nagu varasemalt, vaid moodustatakse segagrupid. Õppemetoodika kohta saad täpsemalt lugeda allpool olevast kirjeldusest.

A1 taseme eesti keele õpe

A1- taseme kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Viisakus- ja esmased toimetulekuväljendid.
 • Endast ja teistest rääkimine: nimi, päritolu, keeleoskus, elukoht, vanus, amet
 • Pere ja kodu, pereliikmetest rääkimine
 • Argitegevused ja vaba aeg, päeva ja nädalarutiin, sh nädalapäevad, kellaajad, lemmiktegevused
 • Teenindus ja sisseostud: turul ja poes kauba nimetamine ja ostmine, hinnad
 • Söögikohas: toidueelistused, toidu tellimine
 • Kohad linnas: kohtade nimetamine, külastamine, tee juhatamine
 • Enesetunne, tervis: kehaosad, tervisemured
 • Ilm ja riided

Pärast koolituse läbimist osaleja:

 • oskab kasutada igapäevaseid viisakusväljendeid ja ennast tutvustada;
 • tunneb eesti keele häälduspõhimõtteid;
 • on ületanud esmase keelebarjääri ja omandanud positiivse hoiaku eesti keele õppe osas;
 • on omandanud eesti keele sõnavara, mis võimaldab rääkida lihtsatel enese jaoks olulistel konkreetsetel teemadel, nt oma perest, päevakavast, ja suhelda igapäevastes tüüpsituatsioonides, nt turul, poes, kohvikus;
 • oskab esitada lihtsaid küsimusi vajaliku info saamiseks eestikeelses keskkonnas ja vastata lihtsatele enesekohastele küsimustele;
 • oskab kasutada erinevaid iseseisvaks õppimiseks mõeldud võimalusi;
 • on saanud innustust eesti keele õpinguid jätkama.

Kohanemisprogrammi eesti keele kursusel on turvaline õppimist soodustav keskkond, mis kaasab ja julgustab õppijat. Tundides kasutatakse kaasavaid aktiivõppevõtteid, mitmekesiseid suhtlus-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisülesandeid. Igal õppepäeval kasutatakse paaris- ja/või rühmatööd. Grammatika drill ja sõnavara õpe toimub mänguliselt – keelestruktuuride kinnistamiseks kasutatakse kommunikatiivseid ülesandeid.
Osalejat suunatakse iseseisva tööna sõnu õppima, õpitut keelekeskkonnas praktiseerima, lühemaid enesekohaseid tekste kirjutama.

A1-taseme keeleõppe koolituse maht on 100 akadeemilist tundi, sellest 80 tundi toimub kontaktõppes ja 20 tundi iseseisva tööna. Ühel koolituspäeval toimub tavaliselt kolm õppetundi, üks tund kestab 45 minutit. Keeleõpe toimub tavaliselt kahel päeval nädalas.

Hommikuse koolituse päevakava:

10:00 – 10:45 Keeleõpe
10:45 – 10:55 Paus
10:55 – 11:40 Keeleõpe
11:40 – 11:50 Paus
11:50 – 12:35 Keeleõpe

Lõunase koolituse päevakava:

14:00 – 14:45 Keeleõpe
14:45 – 14:55 Paus
14:55 – 15:40 Keeleõpe
15:40 – 15:50 Paus
15:50 – 16:35 Keeleõpe

Õhtuse koolituse päevakava:

18:00 – 18:45 Keeleõpe
18:45 – 18:55 Paus
18:55 – 19:40 Keeleõpe
19:40 – 19:50 Paus
19:50 – 20:35 Keeleõpe

Enne keelõppekoolitusele registreerimist soovitame eelnevalt teha Integratsiooni Sihtasutuse keeletaseme test, mida saab teha siin. Keeleõppekoolituse viimasel õppepäeval sooritavad osalejad kirjaliku testi, samuti viib koolitaja läbi suulise vestluse. Kirjalik test lähtub õppekavast ning koosneb lihtsatest küsimustest. Vestluses tuleb osalejal tasemekohaselt rääkida endast, samuti esitada ja vastata küsimustele.

Keeleõppe kohta saab lisainfot aadressil info@settleinestonia.ee

NB! Kohanemisprogrammi koolituste raames ei ole keeleõppes võimalik osaleda rahvusvahelise kaitse saajatel, kellele pakutakse eesti keele õpet vastavalt välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadusele Sotsiaalministeeriumi poolt.

Rohkem infot rahvusvahelise kaitse saanute keeleõppe kohta saad võttes ühendust Vao Majutuskeskusega.

Kontakt:

Expat Relocation Estonia
info@settleinestonia.ee

Registreeru (A1)
Registreeru (A2)

A2 taseme eesti keele õpe

A2-taseme kursuse eesmärk on uussisserändaja esmase eesti keele oskuse arendamine A1-tasemelt algaja keelekasutaja A2-tasemele ning keeleõppija motiveerimine ja innustamine edasiseks eesti keele õppeks.

Koolituse tulemusel on osaleja omandanud eesti keele oskuse A2-tasemel ning saab hakkama igapäevastes lihtsates suhtlusolukordades eestikeelses keskkonnas.

A2-taseme kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Endast ja teistest rääkimine
 • Iseloom, välimus
 • Riietus, riiete ostmine
 • Pere ja sugulased, peretraditsioonid, tähtpäevade tähistamine
 • Eluase ja kodukoht, kodusisustus, korteri üürimine
 • Kodused tööd, päeva- ja nädalarutiin
 • Küllakutse ja külaskäik
 • Toit, kogused ja toiduvalmistamine
 • Hobid ja huvitegevus
 • Meelelahutus, pileti ostmine
 • Teenindus, kliendikaardi tegemine
 • Töö ja töökoht, haridus ja õppimine
 • Reisimine
 • Ilm, keskkond, loodus
 • Enesetunne, emotsioonid, unistused
 • Tervishoid: arsti juures
Pärast koolituse läbimist osaleja:

 • mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad olulisemate igapäevaelu valdkondadega (nt info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö);
 • tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel;
 • oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi, elutingimusi ning väljendada oma vajadusi;
 • tunneb eesti keele grammatika põhivara, ehkki teeb selle kasutamisel jätkuvalt vigu.
Kohanemisprogrammi eesti keele kursusel on turvaline õppimist soodustav keskkond, mis julgustab õppijat osalema. Tundides kasutatakse kaasavaid võtteid, mitmekesiseid suhtlus-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisülesandeid. Igal õppepäeval kasutatakse paaris- ja/või rühmatööd. Grammatika drill ja sõnavara õpe toimub mänguliselt – keelestruktuuride kinnistamiseks kasutatakse kommunikatiivseid ülesandeid.
Osalejat suunatakse iseseisvalt sõnu õppima, õpitut keelekeskkonnas praktiseerima ning eestikeelset keelekeskkonda märkama, enesekohaseid tekste kirjutama ning tasemekohaseid tekste lugema.

A2-taseme keeleõppe koolituse maht on 150 akadeemilist tundi, sellest 120 tundi toimub kontaktõppes ja 30 tundi iseseisva tööna. Ühel koolituspäeval toimub tavaliselt kolm õppetundi, üks tund kestab 45 minutit. Keeleõpe toimub tavaliselt kahel päeval nädalas.

Hommikuse koolituse päevakava:

10:00 – 10:45 Keeleõpe
10:45 – 10:55 Paus
10:55 – 11:40 Keeleõpe
11:40 – 11:50 Paus
11:50 – 12:35 Keeleõpe

Lõunase koolituse päevakava:

14:00 – 14:45 Keeleõpe
14:45 – 14:55 Paus
14:55 – 15:40 Keeleõpe
15:40 – 15:50 Paus
15:50 – 16:35 Keeleõpe

Õhtuse koolituse päevakava:

18:00 – 18:45 Keeleõpe
18:45 – 18:55 Paus
18:55 – 19:40 Keeleõpe
19:40 – 19:50 Paus
19:50 – 20:35 Keeleõpe

Enne keeleõppekoolitusele registreerimist soovitame eelnevalt teha Integratsiooni Sihtasutuse keeletaseme test, mida saab teha siin. Keeleõppekoolituse viimasel õppepäeval sooritavad osalejad kirjaliku testi, samuti viib koolitaja läbi suulise vestluse. Kirjalik test lähtub õppekavast ning koosneb lihtsatest küsimustest. Vestluses tuleb osalejal tasemekohaselt rääkida endast, samuti esitada ja vastata küsimustele. Keeleõppekoolituse viimasel õppepäeval sooritavad osalejad kirjaliku testi, samuti viib koolitaja läbi suulise vestluse. Test on kooskõlas A2-taseme õppekavaga.

Keeleõppe kohta saab lisainfot aadressil info@settleinestonia.ee

NB! Kohanemisprogrammi koolituste raames ei ole keeleõppes võimalik osaleda rahvusvahelise kaitse saajatel, kellele pakutakse eesti keele õpet vastavalt välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadusele Sotsiaalministeeriumi poolt.

Rohkem infot rahvusvahelise kaitse saanute keeleõppe kohta saad võttes ühendust Vao Majutuskeskusega.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Andmekaitse.
I Accept