Kohanemisprogrammi koolitusel osalemise eelduseks on Eesti elamisloa olemasolu. Uuri rohkem programmi kohta siit.

A1 taseme eesti keele õpe

Lisaks temaatilistele moodulitele on kohanemisprogrammi raames võimalik osaleda ka A1 taseme eesti keele õppes.
Keeleõpe toimub nii inglise kui vene keeles ja kestab orienteeruvalt 2-2,5 kuud (80 akadeemilist tundi) ning üldjuhul kaks korda nädalas. Osalejatel on võimalik valida nii hommikuste kui õhtuste aegade vahel.

Koolituselt saavad Eestisse saabunud välismaalased esmased keeleteadmised selleks, et alustada suhtlemist eestikeelses keskkonnas.

NB! Kohanemisprogrammi keeleõppesse on taas võimalik registreerida detsembris, uued keeletunnid algavad 2021. aasta alguses!

Keeleõppes käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Viisakusväljendid
 • Enda ja kaaslaste tutvustamine
 • Numbrid ja kell
 • Riigid, rahvused ja keeled
 • Söök ja jook, söömisharjumused
 • Kohvikusuhtlus
 • Kohtumise kokkuleppimine
 • Minu päev ja harrastused
 • Minu pere
 • Tee küsimine ja juhatamine
 • Ilm

Pärast keeleõppe läbimist oskate teha järgnevat:

 • kasutada sagedasemaid viisakusväljendeid;
 • ennast tutvustada;
 • reageerida, kui te aru ei saa;
 • küsida ja öelda kellaaega;
 • öelda, mis teile meeldib ja ei meeldi;
 • toitlustusasutuses sööke ja jooke tellida;
 • esitada lihtsaid palveid ja käske;
 • küsida kaupade hinda ja soovitud koguseid;
 • kohtumist kokku leppida;
 • kirjutada lihtsat sõnumit;
 • rääkida ilmast;
 • kirjeldada oma argipäeva;
 • võrrelda Eestit oma kodumaaga;
 • küsida teed ning teejuhatusest aru saada;
 • rääkida oma perest või teistest enda jaoks olulistest inimestest.

Koolituse käigus:

 • õpite tundma eesti keele häälduspõhimõtteid;
 • omandate esmase sõnavara;
 • hakkate teadvustama eestikeelseid tekste oma elukeskkonnas;
 • teete tutvust eesti vestluskäitumise eripäraga;
 • saate aru lihtsatest küsimustest ja oskate neile vastata;
 • saate julguse eestikeelsesse vestlusse astuda.

Kohanemisprogrammi eesti keele tundides on turvaline õppimist soodustav keskkond, mis julgustab õppijat osalema. Tundides kasutatakse kaasavaid aktiivõppevõtteid, samuti toimuvad igal õppepäeval paaris- ja/või rühmatööd. A1 taseme keeleõpe sisaldab ülesandeid, mis suunavad osalejaid:

 • eesti keelt emakeelena kõnelejatega kontakti võtma;
 • eestikeelsetes suhtlussituatsioonides osalema;
 • õpitut praktikas kasutama ja oma keeleõpet jälgima.

Keeleõppe koolituse maht on 80 akadeemilist tundi. Ühel koolituspäeval toimub tavaliselt kolm-neli õppetundi, üks tund kestab 45 minutit. Keeleõpe toimub tavaliselt kahel päeval nädalas. Vastavalt vajadusele saab osaleda nii hommikuses kui õhtuses rühmas.

Hommikuse koolituse päevakava:

10:00 – 11:15 Keeleõpe
11:15 – 11:30 Paus
11:30 – 12:30 Keeleõpe

Õhtuse koolituse päevakava:

18:00 – 19:15 Keeleõpe
19:15 – 19:30 Paus
19:30 – 20:30 Keeleõpe

Keeleõppekoolituse viimasel õppepäeval sooritavad osalejad kirjaliku testi, samuti viib koolitaja läbi suulise vestluse. Kirjalik test on kooskõlas A1-tasemega ning koosneb lihtsatest küsimustest. Vestluses tuleb osalejal tasemekohaselt rääkida endast, samuti esitada ja vastatata küsimustele.
Keeleõppe kohta saab lisainfot aadressil info@settleinestonia.ee

NB! Kohanemisprogrammi koolituste raames ei ole keeleõppes võimalik osaleda rahvusvahelise kaitse saajatel, kellele pakutakse eesti keele õpet vastavalt välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadusele Sotsiaalministeeriumi poolt.

Rohkem infot rahvusvahelise kaitse saanute keeleõppe kohta saad võttes ühendust Vao Majutuskeskusega.

Iga osaleja saab enne koolituspäeva õppematerjalide kausta, mis sisaldab ka viiteid lisamaterjalidele (sõnastikud, õpikud, veebimaterjalid).

Kontakt:

Expat Relocation Estonia
info@settleinestonia.ee

Registreeru